BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czechowska Iwona D. (Uniwersytet Łódzki)
Title
Ochrona konsumenta rynku usług bankowych
Consumerism on a Bank Services Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 407-413
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Ochrona konsumenta, Usługi bankowe
Consumer protection, Banking services
Note
summ.
Abstract
Na rynku usług finansowych coraz bardziej widoczny staje się trend do prokonsumenckich przemian, związanych z ochroną interesów konsumenta, poprzez wyrównywanie dysproporcji jego siły rynkowej wobec profesjonalnego usługodawcy. Przesłanki występowania tej tendencji są różne i między innymi łączą się z faktem, że pomimo wielu przemian o charakterze ekonomicznym czy politycznym wciąż pozycja podmiotów reprezentujących stronę popytową jest o wiele gorsza niż pozycja podmiotów reprezentujących stronę podażową. Ponadto wzmacnianie pozycji konsumenta leży w interesie pośredników finansowych, ponieważ są to instytucje: zaufania publicznego, działające na obszarze podwyższonego ryzyka, mające niski udział kapitału własnego, w związku z tym polegające na powierzonych im środkach, w formie np. oszczędności. Instytucje finansowe są bardzo podatne na negatywne efekty paniki, co oznacza, że ich wizerunek ma ważne znaczenie dla stabilności działania. Potrzeba ochrony konsumenta jest dostrzegana przez państwo, które stara się tworzyć system, składający się z takich elementów, jak: regulacje prawne, stanowiące wyraz integracji europejskiej oraz instytucje zajmujące się organizacją i prowadzeniem tego procesu. Ochrona konsumentów stanowi również jeden z obszarów zawartych w przepisach wspólnotowych w dziedzinie usług finansowych. (fragment tekstu)

There is an apparent trend to pro-consuming changes on the financial service market. A situation of subjects which represent a demand side has been still a lot worse than a situation of subjects of a supply side. Reinforcing the consumer position lays for interest of financial agents. A need to protect the consumer is noticed by the State, which hence tries to create an appropriate system. The aim of this work is a presentation of consumerism of the bank services consumer in Poland with special regard to an analytic activity in the UOKiK sphere. The consumerism of bank issues consumer is essential, because the services offer has been growing. The position of consumers using bank services should be reinforced by law actions. The consumerism should succeed in taking individual advantages and also be beneficial for the all society and economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Łętowska, Europejskie prawo umów konsumenckich, C.1I. Beck, Warszawa 2004, s. 46.
  2. Zachowania rynkowe konsumentów. Red. E. Kieżel. Wyd. AE, Katowice 2000, rozdz. 3-4.
  3. I.D. Czechowska: Instytucje wzmacniające pozycje konsumentów korzystających z połączonej oferty bankowo-ubezpieczeniowej. [W:] Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości. Red. L. Dziawgo. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008, s. 505-513.
  4. E. Kieżel: Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Di fin, Warszawa 2007, s. 15-16.
  5. I. Sowa: Polityka konsumencka w Unii Europejskiej i w Polsce. [W:] E. Kieżel: Ochrona interesów konsumentów w Polsce w aspekcie integracji europejskiej. Difin, Warszawa 2007, s. 30.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu