BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotlińska Janina (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Nieprawidłowości w przepisach prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego
Discrepancies in Rules and Regulations of the Local Government Authorities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 135-145, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Regulacje prawne, Organy samorządu terytorialnego
Legal regulations, Local government bodies
Note
summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie obszarów nieprawidłowości, jakie pojawiają się w uchwałach i zarządzeniach organów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, podanie ich przykładów oraz wskazanie najczęściej naruszanych w związku z tym przepisów prawnych. W artykule - ze względu na ograniczone jego ramy - wzięto pod uwagę nie wszystkie przepisy wydawane w JST, a jedynie te dotyczące budżetu oraz podatków i opłat lokalnych. Przykłady nieprawidłowości zaczerpnięto z praktyki orzeczniczej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.(fragment tekstu)

The purpose of the study is to present the most freąuent discrepancies taking place in resolutions and regulations issued by the local government authorities in Poland, as well as highlighting any of these rules that are most commonly breached. The study is not based on all rules issued by the local government, yet only those referring to the budget, taxes and local charges, grants and financial commitments. The examples of the discrepancies were provided by the Regional Clearing House in Poznań.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Dolnicki: Samorząd terytorialny. Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2001.
  2. C. Kosikowski: Sektor finansów publicznych w Polsce. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006.
  3. A. Szewczuk, M. Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  4. Z. Leoński: Ustrój i zadania samorządu terytorialnego. W: Samorząd w Polsce. Istota, formy, zadania. Red. S. Wykrętowicz. Wyd. WSB w Poznaniu., Poznań 2008, s. 230.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu