BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorczyńska Maria (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach), Szustak Grażyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Relacje kredytowe bank-przedsiębiorstwo w dobie kryzysu finansowego
The Credit Relationship Between Bank and Company in Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 429-436, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Regulacja ekonomiczna, Kredyt, Kryzys finansowy
Economic regulations, Credit, Financial crisis
Note
summ.
Abstract
Kryzys jest zjawiskiem wielowymiarowym, który w ogólnym ujęciu oznacza moment przełomu, okres załamania gospodarczego, okres przesilenia1. Może on mieć różne oblicza, czego przykładem jest kryzys finansowy. Przez kryzys finansowy rozumie się sytuację, w której pojawiają się gwałtowne i silne zakłócenia na rynku finansowym. Cechą charakterystyczną pojawienia się kryzysu finansowego jest spadek wartości aktywów na rynku finansowym , jak i upadłość wielu instytucji finansowych i niefinansowych. (fragment tekstu)

The function of banking services complexity is the level of banking credit operations dedicated to companies. The global financial crisis reveals the need for verification of credit procedures. As a consequence, we can observe a phenomenon of reduced level of lending. This phenomenon results from restrictive lending conditions due to worsening financial condition of companies and from lowered demand for credit represented by the companies. The paper presents main reasons for changes in banking lending policy and main symptoms of crisis in the company. It discusses also the influence of banking sector in financial crisis times on reciprocal relationship between banks and companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Skoronek-Mielczarek, Z. Lesczyński: Controling - analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Difin, Warszawa 2007, s. 209.
  2. J. Kulawik: Globalizacja a kryzysy. "Gazeta Bankowa 2008, nr 44( 1404), s. 16.
  3. W. Nawrot: Globalny kryzys finansowy XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. CeDeWu, Warszawa 2009, s. 91.
  4. J. Żabińska: Globalizacja a dynamika zmian na rynkach finansowych na przykładzie kryzysu subprime. Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji. Red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto. Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008, s. 311.
  5. A. Szczęsny-Urbaniak: Kredyty dla przedsiębiorstw jako alternatywne źródło finansowania na polskim rynku finansowym. [W:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Red. E. Urbańczyk. Szczecin 2004, s. 354.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu