BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szaja Marta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Polityka przestrzenna jako narzędzie kreujące rozwój lokalny - próba oceny
Spatial Policy as a Tool Which Create Local Development - Trial of Evaluation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 151-161
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Polityka przestrzenna, Rozwój lokalny
Spatial policy, Local development
Note
summ.
Abstract
Polityka przestrzenna jest istotnym narzędziem w kreowaniu rozwoju lokalnego, jednakże nie wszystkie jej instrumenty są w pełni wykorzystywane, przynajmniej nie w takim stopniu, w jakim pierwotnie zakładał to ustawodawca. W celu poprawy funkcjonowania polityki przestrzennej w gminach, należałoby m.in. skonkretyzować zapisy i umocnić pozycję prawną studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wprowadzić obowiązek okresowych ocen w kwestii wzrostu powierzchni obszarów gmin, objętych mpzp. Bardzo poważny problem stanowi również wysokość środków finansowych przeznaczanych na realizację polityki przestrzennej. W tym przypadku należałoby rozważyć wprowadzenie przepisu, który odgórnie narzucałby np. wysokość procentowego udziału wydatków na ten cel w wydatkach budżetu ogółem. Skutecznym rozwiązaniem byłoby nałożenie wysokiej kary za brak zastosowania się do wyżej wymienionego przepisu.(fragment tekstu)

The article characterizes and defines influence of spatial policy on local development. It presents instruments which steer of course of whole proccss. It analyses utilization of the spatial policy by Polish communes (based on report of Highest Chamber of Control). It also shows the possible ways of action, which can Iead to more effective utilization of this tool.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Kubiak: Znaczenie fiskalne dochodów własnych gmin a rozwój lokalny. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. I. Zeszyty Naukowe nr 426, WNUS, Szczecin 2006, s. 276.
 2. J. Parysek: Gospodarka lokalna w warunkach wolnego rynku i samorządowych struktur społecznych. Rozwój lokalny i lokalna gospodarka przestrzenna. Wyd. Naukowe, Poznań 1996.
 3. A. Szewczuk: Samorządowa polityka społeczna strategicznym czynnikiem rozwoju lokalnego i regionalnego. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie, t. II. Zeszyty Naukowe nr 426, WNUS, Szczecin 2006, s., za: Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków. Red. R. Brol. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 1998, s. 9-10.
 4. M. Ziółkowski: Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym. W: Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Red. A. Zalewski. SGH w Warszawie, Warszawa 2007, s. 106.
 5. K. Pająk: Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja. Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 6. Z. Leoński, M. Szewczyk: Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego. Bydgoszcz- Poznań 2002.
 7. M. Borsa: Polityka przestrzenna w gospodarce regionalnej i lokalnej. W: Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 177.
 8. A. Miszczuk, M. Miszczuk, K. Żuk: Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 9. B. Malisz: Podstawy gospodarki i polityki przestrzennej. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 10. T. Topczewska: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy - doświadczenia metodyczne. "Człowiek i Środowisko" 1999, t. 23, nr 1, s. 31-40.
 11. M. Dylewski: Zagospodarowanie przestrzenne i jego wpływ na rozwój przedsiębiorczości w gminie. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Zeszyty Naukowe nr 437, WNUS, Szczecin 2006, s. 49.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu