BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tomaszek Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Identyfikacja niekorzystnych efektów niektórych zmian realizowanych w ramach reformy systemu oświaty w Polsce i ich oddziaływanie na rozwój lokalnej edukacji na przykładzie miasta Świnoujścia
Some Adyerse Results of Changes in the Polish Educational System and Their Negative 1mpact on a Local Education Grounded on the Example of the Town of Świnoujście
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 162-169, rys.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Reforma oświaty, Edukacja
Educational system reforms, Education
Note
summ.
Abstract
Obecny system finansowania gminnych jednostek oświatowych jest mało skuteczny, wymaga więc usprawniających zmian w celu poprawy sytuacji finansowej szkół i efektywności gospodarowania. Placówki oświatowe otrzymane środki finansowe przeznaczają przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń pracowników i bieżące utrzymanie szkół. Wysokie koszty utrzymania placówek oświatowych, redukcja i minimalizacja zaplanowanych potrzeb prowadzi do degradacji i dekapitalizacji majątku oraz gwarantowania usług edukacyjnych na poziomie podstawowym, bez możliwości ich rozszerzenia. W związku z czym kondycja finansowa szkół jest trudna i niestabilna. Niewielkie nakłady przeznaczane są na inwestycje oświatowe. Trudna sytuacja finansowa miejskich placówek oświatowych występuje mimo pozytywnych starań i zabiegów lokalnych władz w poprawę efektywności ich funkcjonowania. Zarząd Miasta Świnoujścia przeznacza znaczące kwoty środków z dochodów własnych na działalność edukacyjną. Należałoby dążyć do tego, aby najwyższe wydatki dokonywane w budżecie miasta miały bezpośrednie przełożenie na poprawę funkcjonowania placówek.(fragment tekstu)

The article is about some adverse results of systemie changes in the country which effects with some negative changes in the Polish education and system of its finance. There are also identified threats for commune entities as a hazard to local development and local education connected with the systemie transformation affected by those wrong solutions. There is also given and presented an example of a hazard to local development and education in Świnoujście connected with identified negative changes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Szewczuk. M. Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  2. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzalczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. L. Patrzałek: Finanse samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  4. L. Patrzałek: Samodzielność samorządu województwa w dokonywaniu wydatków publicznych w wybranych dziedzinach działalności. W: Ekonomiczne i prawne problemy racjonalizacji wydatków publicznych. Kontrowersje wokół wydatkowania środków publicznych w wybranych dziedzinach funkcjonowania państwa i gospodarki narodowej, t. II. Red. J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s. 168.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu