BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szelągowska Anna (Politechnika Radomska)
Title
Kredytowanie polskiego mieszkalnictwa w dobie światowego kryzysu finansowego
Lending of the Polish Housing Industry in the Age of the World Financial Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 38, s. 501-508, tab.
Issue title
Finanse 2009 - Teoria i praktyka Bankowość
Keyword
Kredyt, Mieszkania, Kryzys gospodarczy
Credit, Dwellings, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Mieszkanie, jako dobro zaspokajające podstawowe potrzeby ludzkie, już dawano przestało pełnić funkcje tylko socjalne i stało się towarem. Polskie potrzeby mieszkaniowe w tym zakresie są więc ogromne, a banki nie są w stanie udzielić kredytów osobom nieposiadającym zdolności kredytowej. Jednakże w dobie globalnego kryzysu finansowego finansowanie mieszkalnictwa kredytami bankowymi w istotny sposób stymulować może tempo wzrostu gospodarczego. Celem poniższego opracowania było wykazanie prawdziwości hipotezy, zgodnie z którą dynamiczny popyt na kredyty mieszkaniowe w fazie przedkryzysowej wiązał się z wystąpieniem silnej zależności między kondycją polskiej waluty a poziomem rynkowych stóp procentowych, bowiem wraz z umacnianiem się złotego stopy procentowe malały, w wyniku czego popyt na kredyty mieszkaniowe rósł w imponującym tempie. Drugim celem tego opracowania było wykazanie istnienia zależności odwrotnie proporcjonalnej między kosztem pozyskania kredytu a cenami nieruchomości mieszkaniowych. Analizą objęto w głównej mierze rok 2008, w którym kryzys finansowy objawił się na największą dotychczas skalę, przez co miał także decydujący wpływ na decyzje kredytowe banków. (fragment tekstu)

The global financial crisis has a big influence on the Polish economy due to restrictions on housing demand. Pointing out the huge housing needs in Poland, restrictions on housing finance will contribute to the further increase of the housing shortage. The basic aim of this paper was to establish that the big housing demand in the pre-crisis stage was connected with the dependence of the Polish zloty strength and the level of market interest rates. What is more, in this paper established that there is an inversely proportional dependence between the cost of lending and the real estate prices. The research covers the period before and after Autumn 2008, when the world financial crisis has broken out. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu