BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poniatowicz Marzanna (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Pozycja województw samorządowych w systemie finansowym jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 205-213, rys., tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Finanse samorządu terytorialnego, Dochody województwa, Województwo
Local government finance, Voivodeship revenue, Voivodship
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego opracowania jest analiza sytuacji finansowej województw samorządowych w Polsce, zwłaszcza w kontekście, że sytuacja ta przekłada się na realną pozycję województwa samorządowego jako podmiotu polityki intraregionalnej. W aspekcie jakości owej polityki niezbędne staje się wzmocnienie podstaw majątkowych i finansowych władzy regionalnej1. Ówczesna władza wydaje się dostrzegać ten problem, aczkolwiek dość połowicznie. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji trwają wprawdzie prace nad projektami legislacyjnymi dotyczącymi zmian w zakresie zwiększenia kompetencji samorządów wojewódzkich, między innymi w drodze ograniczenia kompetencji wojewodów, ale to niestety zdecydowanie za mało. Niezbędne są równoległe zmiany w zakresie obowiązujących ustaw finansowych (np. ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego czy też ustawie o finansach publicznych).(fragment tekstu)

The present formuła for regional self-government in Poland has become outdated in a certain sense, principally in the context of the new ąuality of European Union structural policy for the years 2007-2013. The record inflow of EU assistance to our country which is planned for that period, to a sum of approximately 67 billion euro. requires regional authorities to become strengthened in terms of both competences and finances. The elected provincial authorities have insufficient revenue potential and too narrow a scope of financial autonomy. The dominant part of their revenue comes from their shares in national taxes (personal and corporate income tax), and hence is exceptionally sensitive to changes in the economic situation. In conditions of deepening economic crisis, this may signify a dramatic deterioration in the provinces' financial situation, and in conseąuence a weakening of their position as creators of regional policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. P. Swianiewicz: Najbogatsze samorządy. "Wspólnota" 2008, nr 29/879.
  2. E. Kornbereger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wyd. Liber, Warszawa 2001.
  3. L. Patrzałek: Finanse samorządu województwa w systemie finansów publicznych w Polsce. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. K. Ostrowska, Mazowsze wyemituje pierwsze euroobligacje, w "Rzeczpospolita" z dnia 3 grudnia 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu