BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przybylska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego w projekcie ustawy o finansach publicznych
Indebtedness of Local Government Units According to the Public Finance Bill
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 214-222, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Zadłużenie, Samorząd terytorialny, Ustawa o finansach publicznych
Local government units, Indebtedness, Local government, Act on Public Finance
Note
summ.
Abstract
Problematyka ustalania limitów zadłużenia poszczególnych jednostek samorządowych jest przedmiotem zainteresowań zarówno wielu praktyków, jak i teoretyków zajmujących się finansami publicznymi1. Nabiera ona szczególnego znaczenia w perspektywie absorpcji środków unijnych. Obecnie obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie budzą wiele wątpliwości, poddawane są krytyce i nasuwają pytania o konieczne zmiany i kształt docelowego modelu oceny zdolności do zaciągania zobowiązań i obsługi zadłużenia przez jednostki samorządu terytorialnego. Okazją do wprowadzenia modyfikacji obecnych zasad ustalania limitów zadłużenia w sektorze samorządowym są plany uchwalenia nowej ustawy o finansach publicznych. Celem artykułu jest przedstawienie zasad określania wielkości maksymalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego (JST) zawartych w projekcie ustawy o finansach publicznych, porównanie ich z obecnie obowiązującymi zasadami oraz próba oceny proponowanych zmian.(fragment tekstu)

The problem of setting limits on the indebtedness of particular local government units is interesting for both theorists and practitioners dealing with the area of public finance. The problem becomes especially significant from the perspective of the absorption of the EU funds. The relevant legał regulations that are currently in force raise many doubts, arouse criticism and bring up many questions concerning the necessary changes and the target model of rating local government units' debt capacity and debt service. The plans of introducing a new public finance law give an opportunity to modify the present principles of setting borrowing limits in the local government sector. The aim of the article is to present the principles of setting the maximum borrowing limits of local government units as specified in the public finance bill (dated at 7 October 2008), comparing them to the principles currently in force and cvaluating the proposed changes.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Bittner: Jaki powinien być wskaźnik zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego. "Gazeta Prawna" 2008, nr 99 (2221).
  2. R. Dobrzyńska, E. Kamińska: Zdolność kredytowa to nie sztywne wskaźniki zadłużenia. Raport Specjalny Agencji FitchRatings, Warszawa 2006, http://poznan.biznespolska. pl/ /analizy/report.php/.../, 28.02.2009.
  3. Ł. Zalewski: Nowe limity zadłużenia będą korzystne dla samorządów. "Gazeta Prawna" 2009, nr 185 (2307).
  4. S. Kańduła, J. Kotlińska: Limity zaciągania zobowiązań przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce - stan obecny i proponowane kierunki zmian. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. R. Brol. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 3 (1203), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
  5. K. Kuniewicz: Nowy wskaźnik zadłużenia samorządów. "Wspólnota" 2008, nr 31, www.wspolnota.org.pl/content/ view/6727/, 27.02.2009.
  6. W. Gonet: Wielkość maksymalnego zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w projekcie nowej ustawy o finansach publicznych. "Finanse Komunalne" 2008, nr 11, s. 13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu