BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewczuk Adam (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Strategie gospodarowania środkami publicznymi w jednostkach samorządu terytorialnego na tle ujawniających się zjawisk kryzysowych
Financial Strategies of Self - Government Ent1ties in Crisis Conditions
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 232-243, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Środki publiczne, Samorząd terytorialny, Kryzys gospodarczy
Public funds, Local government, Economic crisis
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowane tylko niektóre wyróżniki charakteryzujące poszczególne rodzaje zachowania gmin oraz ich strategie gospodarowania środkami publicznymi, ukazują złożoność zagadnień składających się w sumie na "zbiory realnych przedsięwzięć wobec ujawniających się symptomów kryzysu gospodarczego i finansowego". Obligują one do stosownych działań i reakcji ze strony władz rządowych, samorządowych i wspólnot lokalnych". Główne wyzwanie sprowadza się m.in. do dokonania niezbędnych korekt w realizowanych aktualnie strategiach działania przez poszczególne JST oraz wyboru skutecznych instrumentów ukierunkowujących wszystkie przedsięwzięcia w obszarze gospodarki finansowej tak, aby one w możliwie maksymalnym stopniu neutralizowały negatywne skutki kryzysu gospodarczego i finansowego. Tylko na takie działania czekają wspólnoty lokalne.(fragment tekstu)

The management of financial public sources is a very sophisticated process. It depends on the internal and external factors. The global crisis has a great impact on the state and self-government entities. The self-government units react in different ways against the crisis especially by creating different strategies based on: status quo, temporary obstacles and giving up, keeping slow development. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Szewczuk, M. Zioło: Zarys ekonomiki sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 2. M. Kosek-Wojnar, K. Surówka: Podstawy finansów samorządu terytorialnego. PWN, Warszawa 2007.
 3. M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy. PWN, Warszawa 2006.
 4. Gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Red. W. Miemiec. Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław 2006.
 5. E. Ruśkowski: Finanse lokalne w dobie akcesji. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2004.
 6. G. KoJodko: Wędrujący świat. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2008.
 7. S. Flejterski, P. Wahl: Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa 2003.
 8. B. Filipiak-Dylewska, A. Szewczuk: Zarządzanie strategiczne. Narzędzia, scenariusze, procesy. FnUS, Szczecin 2000.
 9. Zarządzanie w kryzysie. Koncepcje, badania, propozycje. Red. B. Wawrzyniak. PWE, Warszawa 1984.
 10. Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Red. I. Dziedziczak. Rozprawy i Studia nr 526, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 11. M. Wiewióra: Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa. "Samorząd Terytorialny" 2009, nr 3, s. 20-21.
 12. M. Kogut-Jaworska: Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. CeDeWu, Warszawa 2008.
 13. Procesy upadłościowe i naprawcze w polskiej gospodarce. Red. I. Dziedziczak. Rozprawy i Studia nr 526, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004, s. 24-45.
 14. B. Filipiak: Strategie finansowe jednostek samorządu terytorialnego. PWE, Warszawa.
 15. M. Dylewski: Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym. Uwarunkowania, procedury, modele. Difin, Warszawa 2007.
 16. P. Swianiewicz: Finanse lokalne - teoria i praktyka. Municipium, Warszawa 2004.
 17. S. Owsiak: Polityka finansowa państwa w warunkach kryzysu gospodarczego z perspektywy samorządu terytorialnego w Polsce. Zeszyty Naukowe nr 526, V Forum Samorządowe, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2009, s. 7-25.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu