BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szyszko Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Wybór między warunkową a bezwarunkową prognozą inflacji
The Choice between Conditional and Unconditional Inflation Forecast
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 37, s. 244-250, tab.
Issue title
Finanse 2009 - teoria i praktyka : Finanse publiczne II
Keyword
Inflacja
Inflation
Note
summ.
Abstract
Jednym z elementów strategii bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI) jest prognoza inflacji. Pełni ona funkcję swoistego celu pośredniego - stopy procentowe są ustalane tak, aby eliminować odchylenia oczekiwanych stóp inflacji od celu inflacyjnego. Banki centralne coraz częściej upubliczniają wyniki prognoz, co ma związek z dążeniem do kształtowania oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych. Wymienia się inne aspekty publikacji wyników prognoz, niektóre badania wskazują również na negatywny wpływ ich ujawniania. Banki centralne, które decydują o wykorzystaniu prognoz w polityce monetarnej, muszą rozstrzygnąć, czy sporządzać prognozy warunkowe czy bezwarunkowe. Z tą drugą możliwością wiąże się decyzja o publikowaniu ścieżki zmian stóp procentowych spójnej z prognozą. W pierwszej części artykułu przedstawiona zostanie istota podstawowych rodzajów prognoz, w drugiej - konsekwencje wyboru między nimi, a w trzeciej aspekty związane z publikowaniem ścieżki stóp. Temat ten podjęto ze względu na fakt, iż NBP prowadzi prace nad ujawnianiem ścieżki stóp. Jednocześnie od 2004 roku publikuje prognozę warunkową, która jest często źle przez rynek interpretowana. Dlatego w artykule dokonano próby podsumowania konsekwencji wyboru i sposobu prezentacji prognozy inflacji przez bank centralny.(fragment tekstu)

The central banks that implement inflation targeting, estimate futurę inflation systematically. The inflation forecast is taken under consideration by monetary committees while making decisions about interest rate level. It is also published to help shaping inflation expectations. The central banks may choose between conditional and unconditional forecast. The former assumes that within whole forecast horizon, thcre is no change of central bank's rate. The latter implies the most probable behavior of monetary authorities - the rate is changed if in the monetary transmission horizon inflation is above or below the inflation target. Moreover, when unconditional forecast is made, central banks may publish also numerically (not only verbally) interest rate path (policy path). The article presents the conseąuences of the choice between conditional and unconditional forecast in two areas. The first one covers technical aspects of the choice. The second one describes shortly the impact oftransparency on communication with the market participants and monetary policy results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Wojtyna: Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego: przesłanki teoretyczne i doświadczenia wybranych krajów. Materiały i Studia nr 118, NBP, Warszawa 2001, s. 6.
 2. M. Skorepa, W. Kotlan: Assessing Futurę Inflation in Inflation Targeting: Forecasts or Simulations. W: Monet ary Policy in Changing Environment. BIS Paper No. 19, Basel 2003, s. 148.
 3. B. Kłos, R. Kokoszczyński, T. Łyziak, J. Przystupa, E. Wróbel: Modele strukturalne w prognozowaniu inflacji w Narodowym Banku Polskim. Materiały i Studia nr 180, NBP, Warszawa 2004, s. 8.
 4. R. Lucas: Econometric Policy Evaluation: a Critique. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Vol. 1/1976, s. 19-46.
 5. R. Kokoszczyński, T. Łyziak, M. Pawłowska, J. Przystupa, E. Wróbel: Mechanizm transmisji impulsów polityki pieniężnej - współczesne ramy teoretyczne, nowe wyniki empiryczne dla Polski. Materiały i Studia nr 151, NBP, Warszawa 2002, s. 8.
 6. J.B. Taylor: Discretion versus Policy Rules in Practice. Carnegie - Rochester Conference Series on Public Policy 39/1993, s. 202.
 7. M. Brzoza-Brzezina: Zagadnienie naturalnej stopy procentowej. "Ekonomista" 2003, nr 4, s. 463.
 8. W. Coats, D. Laxton, D. Rose: The Czech National Bank Forecasting and Policy Anałysis System. CNB, Prague 2003.
 9. P. Szponar: Polityka pieniężna. Cele i warunki skuteczności. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 10. M. P. Geraats: Why Adopt Transparency? The Publication ofthe Central Bank Forecast. ECB Working Paper No. 41, Frankfurt am Main 2001, s. 19.
 11. J. Tarkka, D. Mayes: The Value of Publishing Official Central Bank Forecasts. Bank of Finland Discussion Papers No. 22, Helsinki 1999, s. 34.
 12. G. Rudebusch, J. Williams: Revealing the Secrets ofthe Tempie: the Yaltte of Publishing Central Banks Interest Rate Projections. Federal Reserve Bank of San Francisco Working Paper 31/2006, s. 6.
 13. M. Brzoza-Brzezina, A. Kot: The Relativity Theory Revised: Is Publishing Interest Rates Forecast Reallyso Yaluable? National Bank of Poland Working Papers No. 052/2008, s. 10-13.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu