BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Dodatkowe i alternatywne źródła dochodów gospodarstw rolnych jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich
Additional and Alternative Income Sources of Farms as a Factor of Rural Areas Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 20-26, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Źródła finansowania, Gospodarstwa rolne, Działalność gospodarcza
Source of financing, Arable farm, Business activity
Note
summ.
Abstract
Prowadzenie działalności pozarolniczej przez rolników stanowi jeden z głównych czynników poprawy ich sytuacji finansowej, uzyskania dodatkowych i alternatywnych źródeł dochodu oraz jest determinantą rozwoju obszarów wiejskich. Działalność gospodarcza o charakterze przedsiębiorczym pomaga w stworzeniu nowych miejsc pracy nie tylko dla rodziny przedsiębiorcy, ale i lokalnych społeczności. Zebrany materiał badawczy wskazuje, że wśród rolników wzrasta zainteresowanie prowadzeniem przedsiębiorstw, ponieważ ich liczba w latach 1996-2002 uległa zwiększeniu. Założenie i prowadzenie własnego przedsiębiorstwa pozostaje alternatywą dla właścicieli gospodarstw rolnych, jak i młodzieży, która pozostaje na obszarach wiejskich. (fragment tekstu)

ln the paper the author has presented the role of additional and alternative incomes in rural areas development. The main source of additional and alternative incomes for farmers is non-agricultural activity. The collected data has confirmed the increasing scale of additional income in all income achieved by farmers. For almost 42% of farmers running non-agricultural activity the additional income calculated almost 80% of total income. Farmers who run small farms undertake the additional activity. Moreover, the development of additional income on rural areas depends on barriers, which should be eliminated by government and local authorities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Mossakowska: Czynniki warunkujące rozwój alternatywnych źródeł dochodu na terenach wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo LXXXVII nr 540, Wrocław 2006, s. 345- 350.
  2. J. Bański; Możliwości rozwoju alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich. [W:] Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Red. E. Palka. Studia Obszarów Wiejskich nr 5, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa 2004, s. 9-22.
  3. A. Stolarska: Dodatkowa działalność gospodarcza rodzin rolniczych czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich. Roczniki Naukowe SERiA, tom VII, zeszyt 1, Warszawa 2005, s. 221-225.
  4. A. Nowak: Podejmowanie działalności gospodarczej-przez rolników jako przejaw innowacyjności. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGG\5'W Warszawie nr 45, Warszawa 2008, s. 59- 66.
  5. N. Drejerska, I.M. Pomianek: Przedsiębiorczość jako przejaw aktywności zawodowej mieszkańców obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego. Tom 4 (XIX) Warszawa 2008, s. 156-164.
  6. P. Malinowski: Wielofunkcyjność rolnictwa jako kierunek rozwoju polskiej wsi. Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW w Warszawie nr 35, Warszawa 2005, s. 697.
  7. M. Kłodziński: Aktywizacja gospodarcza obszarów wiejskich. SGGW, PAN, 1RWIR, Warszawa 1999, s. 7.
  8. A. Łapińska: Aktywność rolników w działalności pozarolniczej. Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 2, Warszawa 2007, s. 205-210.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu