BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodziński Zbigniew (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Partnerstwa terytorialne na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - efekty działań na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego
Area-Based Partnerships For Rural Development - Achivements on the Example of Warmia and Mazury Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 27-35, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Samorząd terytorialny, Rozwój obszarów wiejskich
Local government, Rural development
Note
summ.
Abstract
Analizując proces powstawania i rozwoju LGD w województwie warmińsko-mazurskim, należy zauważyć, że w odnotowanych pięciu przypadkach zmiany przynależności gminy do LGD lub wystąpienia z partnerstwa miały głównie podłoże historyczno-kulturowe, co świadczy o postępującym procesie kształtowania się spójnych pod względem historyczno-kulturowym subregionów. Działania podejmowane przez LGD w województwie warmińsko- -mazurskim z jednej strony sprzyjały procesom zrównoważonego rozwoju, ich realizacja raczej nie prowadziła do degradacji lokalnych zasobów, a często wręcz polegała na szczegółowej ewidencji zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz na propagowaniu zasad ich ochrony. Z drugiej strony należy zauważyć, że zagadnienia związane z typową ochroną unikatowych zasobów środowiska naturalnego Warmii i Mazur nie były specjalnie akcentowane, postrzegano je bowiem bardziej w kategorii czynnika promującego walory turystyczne subregionów. (fragment tekstu)

The paper presents the state of area-based partnerships in Warmia and Mazury voivodship, which were established in 2006 thanks to LEADER+ Pilot Programme as Local Action Groups (LAG). The objective of these partnerships is to improve local activity and economic and social development support of rural subregions. In the Scheme II of LEADER+ Pilot Programme took part 8 of 10 Local Action Groups. Worth mentioning is the fact that in Warmia and Mazury voivodeship which is one of the poorest, LAG collected 70% of rural and urban and rural areas from voivodship, where as it was 41,7% in the country. The actions undertaken by partnerships focused on small infrastructure and tourism promotion, ecological education and local events - local produce, fair, cultural events etc. The all partnerships in LEADER+ Pilot Programme realization gained founds from other outdoors sources. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Biderman, A. Futymski, A. Jarzębska, B. Kazior, R. Serafin, P. Szmigielski: Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania. Praktyczny przewodnik. Wyd. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 2004
 2. M. Furmankiewicz. Współpraca międzysektorowa iv ramach tzw. partnerstw terytorialnych na obszarach wiejskich iv Polsce. "Studia Regionalne i Lokalne" 2006, 2(24), s. 113-132.
 3. A. Futymski, R. Kamiński: Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4. Leader. Wyd. MRiRW. Warszawa 2008
 4. Local Partnerships for Rural Development. The European Experience. Red. M.J. Moseley. CABI Publishing, Wallingford Oxon 2003.
 5. T. Stryjakiewicz: Koncepcja usieciowienia (networking) w badaniach przestrzenno-ekonomicznych. [W:] Koncepcje teoretyczne i metody badań geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej. Red. H. Rogacki. Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2001, s. 37- 47.
 6. J. Bartkowski: Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym. [W:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny. Red. M. Herbst. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW, Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2007, s. 58.
 7. Z. Brodziński: Strategie lokalnych grup działania na rzecz poprawy konkurencyjności obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe SERiA, 2008, t. 10, z. 2.
 8. A. Potok: Obszary wiejskie jako miejsce zamieszkania i pracy. [W:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju. Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2005, s. 57-66.
 9. Spójność spoleczno-ekonomiczna - implikacje regionalne. Red. K, Głębicka. Wyd. WSB im. Bp. J. Chrapka w Radomiu, Radom 2004, s. 12.
 10. W.B. Stóhr: Local synergy and innovation in peripherial areas. [W:] Weallh from Diversity. Innovation, Structural Cliange and Finance for Regional Development in Europę. Red. X. Vence-Deza, J.S. Metcalfc. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London 1996, s. 239.
 11. Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki zmian. Red. A. Rosner. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 2007, s. 25.
 12. D. Waldziński: Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnycli. Zarys problemu. Wyd. UWM, Olsztyn 2005, s. 39.
 13. M. Borowy, J. Sawicka: Działania wspierające ochroną krajobrazu kulturowego i przyrodniczego w Polsce na przykładzie Pilotażowego Programu Leader+. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 2007, 6(1). s. 5-14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu