BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cholawo Stanisław (Białoruski Państwowy Uniwersytet Technologiczny)
Title
Rola czynnika ekologicznego w rozwoju ekonomiki regionu
The Role of Ecological Factor in Development of Region's Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 36-43, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Ekologia, Rozwój regionalny, Ekonomika przedsiębiorstwa
Ecology, Regional development, Business economics
Note
summ.
Abstract
Podczas rozwoju społeczeństwa odbywa się intensywne włączenie zasobów naturalnych w gospodarczą działalność ludzi. Ludność kuli ziemskiej ciągle wzrasta, zwiększają się i modyfikują jej potrzeby. W związku z tym następuje ciągłe poszerzanie skali produkcji. Nowoczesna produkcja w podstawie swojej przedstawia aktywne oddziaływanie człowieka na przyrodę w celu przekształcenia zasobów naturalnych w konsumpcyjne dobra. Obecnie staje się oczywiste, że naukowo-techniczny postęp doprowadza nie do osłabienia zależności społecznego rozwoju od naturalnych praw, lecz do dialektycznej zmiany i komplikacji tej zależności. Optymalne tempo wzrostu produkcji występuje jako rezultat gospodarczego wyzysku zasobów naturalnych i ukierunkowanej działalności po stronie ich ochrony i reprodukcji. Powstaje obiektywna konieczność uznania społecznej produkcji jako elementu funkcjonowania systemu bioekonomicznego, w którym bardzo ściśle współpracują procesy ekonomiczne, społeczne i biologiczne. (fragment tekstu)

In the process of development of a human society more and more of natural resources are involving in economic activity. Modem manufacturing process, in the basis, represents active influence of people on the nature with the purpose of transformation of natural resources to the consumer goods. Therefore, it is necessary to pay special attention to the ecological factor during acceptance of economic decisions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. C.H. EoGbiJieB: OcHOBHhie IIOHHTHH DKOHOMHKH 6nopa3Hooopa3Hs. 3KOHOMHMecKaH oueHKa 6n0pa3H006pa3iiH / C.H. Eo6bi/ICB // 3KOHOMHK3 coxpaHeHii» ónc>pa3H006pa3HH: C6. CTaTeił / rioa pc/i. C.H. EoGbijieBa.- M.: MMH-BO oxpam.i OKpyacaiomeH cpe^BI PO, 1995, s. 26-31.
  2. A.B. I leBcpoB: ycTOHMHBoe ripiipcMono/ifiOBaHiic: cymnocTb, KoimerimiH, Mexami3M peaninaiiH / A.B. I IcBcpoB, MXI. ILCPCBARO. - MHHCK: EFTY- 2005, s. 174.
  3. K.r. ro(J)MaH: 3K0H0MH4ecKan ouemKOHOMHKH / fo(J)MaH K ,F - M.: HayKa, 1977, s. 287.
  4. F. ro(])MaH. 3K0H0MHiieci
  5. A.A. TyceB: 3K0H0MHHecKvie ripo6.neMbi 6e30Txo,anbix np0H3B0,acTB / A.A. TyceB // H3BCCTHH AH CCCP. Ccpujt 3K0H0MHHecKaa, 1985, Bbin. nr 5, s. 58.
  6. E E. PfOMHHa: AHajiin 3KOJioro- 3K0H0MHHecKiix B03AeHCTBHH / E.E. PioMima. - M., 2000, s. 160.
  7. C.H. EoSbuieB: 3KOHOMHieci "CoxpaHeHne 6nopa3Hoo6pa3iia" 1999, s. 112.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu