BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marecki Łukasz
Title
Zmiany w gospodarce i ich wpływ na wzrost wartości spółek
Changes in the Economy and Their Impact on the Growth of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Nauki Ekonomiczne, 2013, t. 18, s. 37-42, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Współczesne procesy społeczno-gospodarcze
Keyword
Spółki, Wartość pieniądza, Rozwój gospodarczy
Companies, Value of money, Economic development
Note
summ.
Abstract
Prezentowane rozważania zebrane na podstawie licznych publikacji w formie zapisu punktowego, zgodnie z zamiarem autora, mają za zadanie umożliwienie skoncentrowania prowadzonej dyskusji na najbardziej istotnych, zdaniem autora, kwestiach związanych z istotnym podwyższeniem tempa rozwoju gospodarczego Polski w kontekście wyzwań europejskich i światowych. (fragment tekstu)

Presented collected deliberations based on numerous publications in the form, according to the intention of the author, have a spot record for the task enabling to concentrate had discussion on most essential, with opinion of the author, issues associated with significant increasing the pace of the economic development of Poland in the context of the challenges European and world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bień W., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2011.
  2. Black A., Wright Ph., Bachman J.E., Davis J., Search of Shareholders Value. Managing the drivers of performance, London 1998.
  3. Gorczyńska M., Znaniecka K., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, SKwP, Warszawa 2006.
  4. Hawawini G., Viallet C., Finanse menadżerskie, PWE, Warszawa 2007.
  5. Janik W., Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie, Politechnika Lublin 2011.
  6. Keith P. Ambachtsheer, Don Ezra D., Fundusze emerytalne - jak efektywnie pomnażać majątek ich członków, przekład Andrzej W. Przybylski, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
  7. Szablewski A., Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Poltex, Warszawa 2010.
  8. Szablewski A., Pniewski K., Bartoszewicz B., Value Based Management, koncepcje narzędzia, Poltex, Warszawa 2008.
  9. Zadora H., Wycena przedsiębiorstw w teorii i praktyce, SKwP, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1644-888X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu