BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Title
Wspieranie rozwoju lokalnego poprzez marketing miasta (wybrane aspekty na przykładzie Leszna)
Supporting of the Local Development by Means the Municipal Marketing (Chosen Aspects on the Example of Leszno)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 44-53, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój lokalny, Marketing miejski
Local development, City marketing
Note
summ.
Country
Leszno
Abstract
Rozwój jako proces przeciwstawny recesji utożsamia się zazwyczaj ze wzrostem ilościowym lub postępem jakościowym mającym względnie ciągły charakter. Pojęcie to, znajdując odniesienie do prawie wszystkich dziedzin egzystencji człowieka, zajmuje szczególnie ważne miejsce w naukach społecznych, do których powszechnie zalicza się między innymi ekonomię. Poprawa stanu gospodarki i pozytywne zmiany w niej zachodzące odzwierciedlają się bowiem, prędzej czy później, w ogólnym poziomie życia ludności na danym terytorium. Ponadto aktualną sytuację rynkową stosunkowo łatwo udaje się zobrazować za pomocą wskaźników matematyczno-statystycznych, a następnie przedstawić w formie modeli upraszczających rzeczywistość. Dzięki zaawansowanym metodom kwantyfikacji wyraźnie zwiększa się szansa obiektywnej oceny istniejących warunków makro- i mikroekonomicznych, a także podjęcia w odpowiednim czasie działań korygujących. Inaczej mówiąc, możliwość systematycznego monitoringu przyczynia się nie tylko do zachowania lub przyspieszenia korzystnych przekształceń, ale także stanowi istotny element wspomagający działania zapobiegające negatywnym tendencjom gospodarczym. (fragment tekstu)

The aim of this study is to present of the Leszno-city marketing policy as the stimulator of the local development along with an the results of the public opinion poll in relation her the scale of influences on potential businessmen in the section of the industry and the tourism. The greater transparency of results analysis one obtained to thanks classifications (groupings) use in last 10 years (1999- 2008) of methods to gaining over of investors and to undertake ex cathedra of foundations regarding sexes and the age of respondents. The education determining third variable characterizing questioned had originally to realize only an auxiliary function on the stage conclusions. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Parysek: Podstawy gospodarki lokalnej. Wyd. UAM, Poznań 1998, s. 46.
  2. M. Chudak: Znaczenie funkcji akademickiej w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym miasta średniej wielkości (przykład Leszna). Red. T. Markowski, D. Drzazga. Studia KPZK PAN, t. CXXXI, Warszawa 2008, s. 224.
  3. T. Markowski: Marketing miasta. Red. T. Markowski. Studia KPZK PAN, t. CXVI, Warszawa 2006, s. 91.
  4. W. Budner: Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przcstrzennc i środowiskowe. Wyd. AE, Poznań 2004, s. 27.
  5. M. Chudak: Planislyczno-środowiskowe uwarunkowania lokalizacji przemysłu iv Lesznie w warunkach gospodarki rynkowej. Red. Cz. Królikowski. Scripta Comeniana Lesnensia nr 6, Wyd. PWSZ, Leszno 2008, s. 118.
  6. M. Chudak: Przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Leszna w perspektywie urbanistycznej. W: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce. Red. R. Brol. Prace Naukowe nr 1203, Wyd. AE, Wrocław 2008, s. 390.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu