BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziekański Paweł (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Realizacja celów strategii rozwoju lokalnego powiatu ostrowieckiego oraz miasta i gminy Ostrowiec Świętokrzyski w kontekście strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego do roku 2020
The Realization of Aims of Strategy Development Local Administratve District the Ostrowiecki As Well As the City and the Populaces the Ostrowiec Świętokrzyski in Context of Strategy Development of Świętokrzyskiego Province Till Year 2020
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 54-62, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Rozwój lokalny, Cele strategiczne
Local development, Strategic goals
Note
summ.
Country
Ostrowiec Świętokrzyski
Abstract
Rozwój lokalnej samorządności w procesie transformacji ustrojowo-gospodarczej napotyka na wiele barier. Wejście Polski do Unii Europejskiej stwarza możliwość korzystania ze strukturalnych środków finansowych na rozwój społeczno-gospodarczy regionów, w tym gmin. Jednym z wymogów unijnych umożliwiających korzystanie z pomocy finansowej jest planowanie regionalne obejmujące między innymi strategią rozwoju gmin. Strategia to dokument, w którym określa się rozwój społeczno-gospodarczy gminy w sposób zrównoważony, czyli zgodny z zasadami ekorozwoju państw i regionów. (fragment tekstu)

The development of commune and it be subject to the region influences of many factors. Part with them this local (enterprise, promotion, infrastructures), part however external character has they - are independent from local powers and local society, but they influence on their situation, affecting favorably favorably or negatively. Development of every local community should be considered from of the whole of conditioning, in this of co-operation between different rungs also the individual of territorial council. The local power this one of functioning on local market subjects. Making up the unit of formation molds him simultaneously. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Prusek: Strategia rozwoju regionów w warunkach gospodarki rynkowej. Kraków I995.
 2. G. Ślusarz: Zarządzanie rozwojem przez jednostki samorządu terytorialnego - specyfika, potrzeby i wyzwania. "Problemy Zarządzania" 2006, nr 3(13), Warszawa, s. 39-54.
 3. A.D. Chandler: Strategy and Strukturę. MIT Press, Cambridge 1962, s. 13
 4. Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. WN PWN, Warszawa 2000, s. 127
 5. K. Oblój: Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwalej przewagi konkurencyjnej. PWE, Warszawa 2001, s. 234-235.
 6. Z. Strzelecki: Gospodarka regionalna i lokalna. Warszawa 2008, s. 152 i n.
 7. Kierunki rozwoju lokalnego w województwie podlaskim. Rola samorządów gminnych w aktywizacji obszarów wiejskich. Red. B. Plawgo. Białystok 2007.
 8. ^ R. Brol: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego. [W:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Red. M. Obrębalski. Wrocław 1998, s. 785 i n.
 9. E. Wysocka, J. Koziński: Strategia rozwoju gminy. Warszawa 1992, s. 54.
 10. J. Stochlak: Programy zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska. "Aura" 2000, nr 6, s. 28-29.
 11. A. Szromik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Kraków 2007, s. 43 i n.
 12. J. Altkom: Kształtowanie rynkowego wizerunku firmy. Kraków 2002
 13. J. Alkton: Strategia marki. arszawa 1999; J. Olszewska: Wizerunek jako narzędzie tworzenia przewagi strategicznej gminy. "Marketing i Rynek" 2000, nr 11.
 14. S. Kuśmierski: Marketing tuiystyczny - regiony. Kielce 2003, s. 13 i n.
 15. H. Gawroński: Standardy informacji publicznej iv samorządach terytorialnych. W: Samorząd te- I rytorialny w krajach Unii Europejskiej. Red. K. Gomółka. Elbląg 2007, s. 53 i n.
 16. Błuszkowski, J. Garlicki: Spółki z udziałem zagranicznym w środowisku lokalnym. Studium CBM Indicator, Warszawa 1996.
 17. Konkurencyjność i innowacyjność regionów w warunkach globalizacji i metropolizacji przestrzeni. Red. J. Kot. Kielce 2007.
 18. J. Kowalik: Infrastruktura dmgowa w województwie Świętokrzyskimi, s. 275 i n.
 19. M. Poborski: Infrastruktura drogowo-parkingowa kieleckiego obszaru metropolitarnego s.266 i n.
 20. Analiza strukturalna gospodarki reglu świętokrzyskiego i jej wykorzystanie pod kątem podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionu. Red. J. Kot. Kielce 2007, s. 97 i n.
 21. R. Kamiński: Stymulowanie rozwoju gospodarczego, Warszawa 2003.
 22. E. Bończak-Kucharczyk, K. Herbst, K. Chmura: Jak władze lokalne mogą wspierać przedsiębiorczość? Polska Fundacja Promocji i Rozwoju MSP, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu