BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterska Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wiedza jako czynnik determinujący innowacyjność regionu (ze szczególnym uwzględnieniem województwa zachodniopomorskiego)
Wissen Als Determinante Der Innovationsfahigkeit Einer Region (Unter Besonderer Berucksichtigung Der Westpommerschen Wojewodschaft)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 63-71, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Wiedza, Innowacyjność, Region
Knowledge, Innovative character, Region
Note
Zsfg.
Country
Województwo zachodniopomorskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
Różnice związane z poziomem i umiejętnością wykorzystania wiedzy uwidaczniają się zarówno na poziomie państw, jak i na poziomie regionalnym. Wynika to z faktu, że poszczególne gospodarki - zarówno narodowe, jak i regionalne - ewoluują w różnym tempie. Szczególnym czynnikiem wpływającym na tempo tych ewolucji jest zdolność poszczególnych układów terytorialnych do wykształcania cech, które współcześnie uważa się za niezbędne do wygrywania konkurencji globalnej. Często używany jest termin "konkurencyjność regionu", który oznacza, że region stwarza takie warunki zlokalizowanym na jego terenie przedsiębiorstwom, że są one w stanie wygrać konkurencję, a stabilną przewagę konkurencyjną uzyskuje się właśnie dzięki zdolności do tworzenia innowacji. Dany region jest również konkurencyjny, jeśli jest w stanie wygrać z innymi regionami walkę o przyciągnięcie kapitału inwestycyjnego, a szczególnie kapitału lokującego się w przedsięwzięciach o wysokim poziomie innowacyjności. (fragment tekstu)

(Zusammenfassung) Die mit der Fahigkeit der Wisscnsbenutzung zusammenhangenden Unterschiede sieht man sowohl auf dcm Niveau der Lander ais auch der Regionen. In dem Artikel wurde ein Versuch unternommen, Wissen ais Determinante der Innovationsfahigkcit einer Region zu charakterisieren. Nur das Schaffen von giinstigen Bedingungen zur Entwicklung des intellektuellen Kapitals erlaubt es (auch in der in dem Artikel kurz beschriebenen Westpommerschen Wojewodschaft), die Distanz zu Wirtschaften zu verringern, die den Weg von wissensbasierten Wirtschaften gewahlt haben, und somit den Wert auf die Entwicklung von Unternehmungslust, Innovationen und Bildung legen.
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Wiedza a wzrost gospodarczy. Red. L. Zienkowski. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR Warszawa 2003, s. 131.
  2. S.KwiatkowSki: Przedsiębiorczość intelektualna. PWN, Warszawa 2000, s. 46-47.
  3. C. Sikorski,: Zachowania ludzi w organizacji. PWN, Warszawa 1999, s. 25.
  4. W.L.Zacher: Od społeczeństwa informacyjnego do społeczeństwa wiedzy (dylematy tranzycyjne: między informacją , wiedzą i wyobraźnią., [W:] Społeczeństwo informacyjne - wizja czy rzeczywistość? Red.:L.H. Chaber II ogólopolska konferencja naukowa , Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2004 s.104.
  5. A. Shukla, R. Srinivasan: Designing Knowledge Management Architeclure: How to Jmplemenl Successful Knowledge Management Programs. Sage Publications, 2003, s. 23.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol, ger
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu