BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Budzyńska Agata (Politechnika Poznańska)
Title
Konkurencyjność branży na arenie międzynarodowej na przykładzie sektora żywnościowego
Industry Competitiveness In Global on Exsample of the Food Sector
Source
Europa Regionum, 2013, t. 16, s. 299-314, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Konkurencyjność, Żywność, Oczekiwania klientów
Competitiveness, Food, Customer expectations
Note
summ.
Abstract
Przemiany polityczne ostatnich lat, w tym głównie przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przyniosły nieodzownie zmiany realiów funkcjonowania gospodarki narodowej. Polska otrzymując swobodny dostęp do Wspólnego Rynku Europejskiego, uzyskała tym samym niemalże niczym nieograniczoną konkurencję. O wzroście polskiego eksportu decyduje nie tylko przestrzeganie standardów sanitarnych, weterynaryjnych i wielu innych, ale przede wszystkim posiadanie konkurencyjnej oferty produktów i jej akceptacji przez konsumentów z tych krajów. Otoczenie branżowe jest jednym z podstawowych czynników wpływających na zachowania przedsiębiorstw. Z kolei analizy branżowe są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w procesie tworzenia swoich strategii. Zatem zbadanie międzynarodowej konkurencyjności branży sprowadza się do rozpoznania, jak radzą sobie przedsiębiorstwa z konkurencją międzynarodową. Należy w tym miejscu również przytoczyć myśl I. Szczepaniak, iż konkurencyjność polskich producentów żywności można określić jako zdolność lokowania się krajowych producentów żywności na rynkach zagranicznych oraz zdolność rozwijania efektywnego eksportu.(fragment tekstu)

Increasing competition in foreign markets, and higher customer expectations are forcing entrepreneurs need to adapt constantly to changing conditions. Often this is accompanied by the internationalization of companies, which first step is made in the sphere of trade. The article contains the results of empirical research conducted in 2010-2011 in the region of Wielkopolska. The aim of this study is to identify the determinants of international competitiveness at the level of the industry. In pursuing were used secondary sources - theoretical implications are based on studies of the literature, and their verification was done on the basis of surveys. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Coleman J.S., Foundation of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge 1990.
 2. Gajowiak M., Libertowska A., Sieci współpracy zinternacjonalizowanych MSP w Wielkopolsce, "Marketing i Rynek" 2013, nr 1.
 3. Godziszewski B., Istota zasobowego podejścia do strategii przedsiębiorstwa, [w:] Zarządzanie strategiczne. Ujęcie zasobowe, red. R. Krupski, WWSZiP, Wałbrzych 2006.
 4. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2010 roku, luty 2011, opracowanie A. Pachnicki, Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 5. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2012 roku, luty 2013, opracowanie A. Pachnicki, Warszawa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 6. Janiuk I., Strategiczne dostosowanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej, Difin, Warszawa 2004.
 7. Kałkowska J., Pawłowski E., Trzcielińska J., Trzcieliński S., Włodarkiewicz- -Klimek H., Zarządzanie strategiczne. Metody analizy strategicznej z przykładami, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
 8. Koczerga M., Sposoby budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, [w:] Nowoczesne sposoby konkurowania w biznesie, red. H. Mruk, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.
 9. Konkurencyjność Polski w procesie pogłębiania integracji europejskiej i budowy gospodarki opartej na wiedzy, red. T. Michalski, K. Piech, SGH w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 10. Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011.
 11. Piasecki R., Znaczenie rozwiązań instytucjonalnych dla rozwoju gospodarczego krajów słabiej i średnio rozwiniętych, [w:] Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, WSEiA, Kielce 2005.
 12. Polska 2010. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010.
 13. Polska 2011. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011.
 14. Polska 2012. Raport o stanie handlu zagranicznego, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2012.
 15. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 16. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2011, GUS, Warszawa 2011.
 17. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polski 2011, GUS, Warszawa 2011.
 18. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polski 2010, GUS, Warszawa 2010.
 19. Romanowska M., Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2004.
 20. Skawińska E., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2011.
 21. Stankiewicz M.J., Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Gospodarka Narodowa" 2000, nr 7/8.
 22. Szczepaniak I., Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego, [w:] Ocena konkurencyjności polskich producentów żywności po akcesji do Unii Europejskiej (synteza) nr 150, IERiGŻ, Warszawa 2009.
 23. Tereszczuk M., Konkurencyjność polskich producentów żywności na rynkach wybranych krajów WNP, Biuletyn Informacyjny nr 12(234) 2010.
Cited by
Show
ISSN
1428-278X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu