BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dwojak Edyta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Pozorna samodzielność gmin wiejskich
The Apparent Independence of Rural Communes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 18-26, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Podatek od nieruchomości, Regulacje prawne, Gmina, Wieś
Property tax, Legal regulations, District, Village
Note
summ.
Abstract
Gmina dysponuje tytułem do sprawowania funkcji administracyjnej, ale jest to tytuł wtórny w stosunku do suwerena jakim jest państwo. Gminy wykonują kompetencje z zakresu administracji publicznej, zarówno organy administracji rządowej, jak i gminy działają w ramach wspólnego porządku prawnego, czyli w imieniu państwa. Zabezpieczeniem skuteczności działań gminy jest zawsze ten sam przymus państwowy. Konsekwentnie należy przyjąć, że gmina działa w imieniu państwa zarówno wtedy gdy wydaje decyzje w sprawach indywidualnych lub przepisach porządkowych, jak i wtedy gdy rada danej gminy podejmuje uchwałę o uchwaleniu stawek podatku od nieruchomości. (fragment tekstu)

On the basis of the amendments to the Local Fees and Taxes Act introduccd in 2003 one may conclude that the Polish legislation does not pay regard to the specific naturę of the functioning of particular rural communes. Neither does it analyse the influence of the newly-introduced rcgulations on the communes' income. The new legał rcgulations indicate strong interference by the state in the shaping of communes' own income. The amendments further confirm that the independence of communes is a result ofthe proccss of dcccntralization of the public administration, which does not imply complete independence from the state. This article includes an analysis of the fmancial effects of the changes made in the area of the rcal propcrty tax for the rural communes in the Silesia Provincc. I will also illustrate the cautious approach adopted by the local authorities in applying the tools guaranteed to them by the provisions of the law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Stan i kierunki rozwoju finansów samorządu terytorialnego. Red. L. Patrzałek. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań-Wrocław 2007.
  2. Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym. Red. P. Chmielnicki. Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.
  3. K. Koperkiewicz-Mordel, W. Nykiel, W. Chróścielewski: Polskie prawo podatkowe. Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2003.
  4. J. Głuchowski: Polskie prawo podatkowe. Wydawnictwo prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004.
  5. L. Patrzałek: Finanse samorządu terytorialnego. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  6. Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce. Ulgi, zwolnienia, obniżki i inne. Red. J. Głuchowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  7. E. Kornberger-Sokołowska: Decentralizacja finansów publicznych a samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Liber, Warszawa 2001.
  8. W. Miemiec: Prawne gwarancje samodzielności finansowej gminy w zakresie dochodów publicznoprawnych, Wydawnictwo Kolonia Limited, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu