BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Raczkowska Małgorzata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wpływ władz lokalnych na warunki życia gospodarstw domowych w województwie mazowieckim - na podstawie badań empirycznych
Local Authorities' Influence on Households Living Conditions in Mazovia Wojewodship - the Empiric Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 316-324, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Gospodarstwa domowe, Administracja lokalna
Households, Local administration
Note
summ.
Abstract
Gospodarstwa domowe są w istocie połączone z innymi podmiotami gospodarki narodowej więzami ekonomicznymi oraz społecznymi. Powiązania te powodują przepływ zasobów i transfer dochodów, a jednocześnie stanowią ogniwo pomiędzy państwem a obywatelami w procesie przepływu wzajemnych świadczeń i zobowiązań'. Rozwój gospodarczy regionu powinien być ściśle powiązany z polepszeniem jakości życia mieszkańców. Przyjazne warunki życia to powszechny i dobry dostęp mieszkańców do: opieki zdrowotnej, systemu pomocy społecznej, mieszkań, instytucji kultury, sportu i rekreacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa zarówno socjalnego, jak i publicznego. Niniejsza praca zawiera prezentację wyników badań terenowych oraz ich interpretację. Przedmiotem badania było ustalenie opinii oraz uzyskanie odpowiedzi na pytanie: Czy władze lokalne i ich decyzje przyczyniają się do prawy warunków życia mieszkańców? (fragment tekstu)

The base of the analysis was created by the results of questionnaire research of the individual agricultural households. The research was carried on in 4 poviats (Polish administrative units), 12 communes and 48 villages of the Mazovia Wojewodship, in a period from August to October 2006. The subject of the research was connected with the estimation of the influence made by the governmental and local authorities' as well as individuals activities on rural household's living standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Adamowicz: Adaptacja wiejskich gospodarstw domowych do potrzeb wielofunkcyjnego rozwoju wsi na obszarach byłych PGR. [W:] Uwarunkowania wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich wobec integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin 2002, s. 43.
  2. A. Aczel: Statystyka w zarządzaniu. PWN, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu