BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Siwoń Mariusz (Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach)
Title
Ochrona interesu publicznego w partnerstwie publiczno-prywatnym
The Protection of the Public Interest in the Public-Private Partnership
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 325-339
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
Public-Private Partnerships (PPP)
Note
summ.
Abstract
Pojęcie interes publiczny występuje w szeregu ustaw. Napotkać można je już w Konstytucji. Przykładowo ustawa zasadnicza wskazuje na możliwość ograniczenia swobody gospodarczej z uwagi na ważny interes publiczny (art. 22)'. Innym przykładem występowania tego pojęcia może być ustawa o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 tej ustawy, dostęp do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego. W prawie podatkowym, interesem publicznym można także uzasadnić umorzenie zaległości podatkowej (art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej) 3. Interes publiczny jest pojęciem szerokim, odnoszącym się do szeregu stanów faktycznych. Zgodzić można się z poglądem ,że jest ono wielofunkcyjne, wewnętrznie złożone i silnie zewnętrznie uwarunkowane. Generalnie jednak interes publiczny stanowi dyrektywę działania nakierowaną na respektowanie wartości nadrzędnych, istotnych dla całego społeczeństwa. Wszędzie, gdzie ustawodawca zdecydował się o nim wspomnieć (choć ostatecznie nie definiując go), jego ochrona stanowi bezwzględny imperatyw działalności każdego organu administracji publicznej. (fragment tekstu)

The author presents chosen problems of the public-private partnership in Poland. And the article one presented the creature of the public interest, the influence of the risk on the partnership, the part of the contract in the protection of the public interest and the meaning of the legal form. The article is finished by conclusions concerning performance of the public-private partnership. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. S. Dudzik: Działalność gospodarcza samorządu terytorialnego. Zakamycze 1998, s. 200.
  2. A. Zalewski: Teoretyczne podstawy zarządzania gminą. [W:] Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003, s. 38.
  3. B.P. Korbus, M. Strawiński: Partnerstwo publiczno-prywatne. Nowa forma realizacji zadań publicznych. Warszawa 2006, s. 23.
  4. Guidelines for Successful Public-Private-Partnerships. European Commission Directorate-General Regional Policy, 2003.
  5. J. Zysnarski: Partnerstwo publiczno-prywatne w sferze usług komunalnych. Gdańsk 2007, s. 2.
  6. Ch.Schnell: Kiedy stosować ustawę o partnerstwie, a kiedy o koncesjach. "Rzeczpospolita" z 15 grudnia 2008 r.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu