BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wojewodzic Tomasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
Przychylność podatkowa gmin województwa małopolskiego
Tax Fayouritism of the Communes in the Malopolskie Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 82-88, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Podatki lokalne, Gmina, Polityka podatkowa
Local taxes, District, Tax policy
Note
summ.
Abstract
Samorządy gminne co roku stają przed trudnym zadaniem określenia wysokości stawek podatków lokalnych. Świadoma polityka podatkowa tych jednostek powinna prowadzić do wzrostu dochodów własnych w długim okresie czasu, gdyż tylko wówczas będą mogły uzyskiwać stabilne dochody potrzebne do kreowania trwałego i zrównoważonego rozwoju. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Kadencyjność organów uchwałodawczych i wykonawczych samorządu gminnego sprzyja działaniom doraźnym, w których bardzo często górę biorą: chęć przypodobania się wyborcom i mylne przekonanie, iż niskie podatki lokalne sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości na danym terenie. Jak pokazują przeprowadzone badania, brak jest istotnej zależności korelacyjnej pomiędzy wysokością stawek podatku od nieruchomości obciążającego przedsiębiorców a liczbą podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w poszczególnych gminach.(fragment tekstu)

Adopting the rates of local taxes within the legally established ranges is the main tool of creating tax policy used by commune governments in Poland. Conducted studies revealed a considerable diversification of communes in the małopolskie provincc considering the solutions preferred in this area. The assertion that Iow property tax rates affected the development of local entrepreneurship was not corroborated either by the conducted observations or calculations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Kukuła: Metoda unitaryzacji zerowanej. PWN, Warszawa 2000.
  2. T. Wojewodzie, A. Płonka: Polityka gmin województwa małopolskiego w zakresie podatku od nieruchomości. Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, seria: Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej, nr 65, Warszawa 2008, s. 201-210.
  3. T. Wojewodzie: Rozwój gospodarczy powiatów w Małopolsce. Acta Agraria et Silvestria, Seria Agraria Vol. XLVI/1, 2006, s. 247-253.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu