BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogalska Joanna (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Title
Rola subwencji w budżecie województw w Polsce w latach 1999-2007
The Part of the Subyention in the Budget of Vojevodships in Poland in Years 1999-2001
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 99-105, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Subwencje, Budżet lokalny, Dochody województwa
Local government units, Subsidies, Local budget, Voivodeship revenue
Note
summ.
Abstract
Źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego (JST) zostały określone już w Konstytucji RP. Zgodnie z ustawą zasadniczą jako dochody JST wyróżnia się: dochody własne, subwencję ogólną oraz dotacje celowe z budżetu państwa. Za najistotniejsze uważa się dochody własne, których wysoki poziom traktowany jest jako przejaw aktywności oraz samodzielności tych jednostek. Jednakże zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego województwo nie ma zbyt wielu możliwości, by generować dochody własne na wysokim poziomie. Uzupełnieniem dochodów województwa, jak i pozostałych JST jest właśnie subwencja ogólna.(fragment tekstu)

The artiele discusses generał subsidy as on of the three obligatory sources of income of a selfgovemmental. The theoretical part of the artiele presents the naturę of generał subsidy and the method of calculating its particular components, that parts and amounts. The researeh part of the paper analyses the subsidy into polish voivodeship, with respeet to various eriteria, sueh as: total income or own income.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Cz. Rudzka-Lorentz, II. Sochacka-Krysiak: Systemy zasilania zewnętrznego budżetów samorządowych. W: Gospodarka finansowa JST w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Red. II. Sochacka-Krysiak. SOI I, Warszawa 2007, s. 164 166.
  2. E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce. LexisNexis, Warszawa 2007.
  3. E. Ruśkowski, J. Salachna: Finanse lokalne po akcesji. Oficyna Wolters Kulwer Business, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu