BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sekuła Alicja (Politechnika Gdańska)
Title
Struktura subwencji wybranych powiatów ziemskich województwa pomorskiego - analiza porównawcza z lat 2005-2007
The Structure of Subsidies in Selected Poviat Units of Pomeranian Voivodeship - the Comparattye Analysis in the Years 2005-2007
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 107-115, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Subwencje ogólne, Dochody województwa
General subsidies, Voivodeship revenue
Note
summ.
Abstract
Przeprowadzone badania miały na celu ukazać złożoność systemu subwencjonowania jednostek samorządu terytorialnego, w analizowanym przypadku powiatów, uwzględniającego wiele kryteriów i dzięki temu redystrybuującemu dochody adekwatnie do różnorodnych potrzeb istniejących na danym obszarze. Konstrukcja subwencji i rozdział środków według algorytmu przewidzianego dla każdej części powinny tworzyć system subwencjonowania przekładający się na spłaszczenie różnic w poziomie dochodów w stosunku do stanu pierwotnego, generowanego przez dochody własne, a zwłaszcza podniesienie dochodów jednostek ekonomicznie najsłabszych i wykonujących najwięcej zadań.(fragment tekstu)

The article discusses the structure of generał subsidy of three poviats in Pomeranian Voivodeship: gdański, nowodworski and sztumski in the years 2005 2007, which consist of educational, equivalent and compensatory part. Poviats were chosen on account of tax revenues and unemployment ratc. The analyses are preceded by theoretical discussions on the current law state of calculation the generał subsidy for poviats.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Sekuła: Subwencjonowanie jednostek samorządu gminnego w województwie pomorskim w tatach 2004 2006. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. B. Filipiak. Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług nr 21 (500), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008, s. 404-405.
  2. Gospodarka regionalna i lokalna. Red. Z. Strzelecki. PWN, Warszawa 2008.
  3. A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski: Dochody budżetu gmin. Woltcrs Kluwcr, Warszawa 2006.
  4. M. Mackiewicz, E. Malinowska-Misiąg, W. Misiąg, M. Tomalak: Budżet i finanse 2007. Municypium SA, Warszawa 2007.
  5. B. Guziejewska: Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego. Teoria a praktyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
  6. J. Kawała: Dochody i wydatki powiatów »v latach 2004-2007. "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 6, s. 52.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu