BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wartalska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Title
Podejście systemowe do procesu zarządzania majątkiem komunalnym - aspekt teoretyczny
System Approach to the Process of Management of Communal Assets - Theoretical Aspect
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 384-394
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Mienie komunalne, Zarządzanie administracyjne, Podejście systemowe
Municipal property, Administrative management, System-based approach
Note
summ.
Abstract
Transformacja systemowa uczyniła jednostki samorządu terytorialnego, w tym przede wszystkim gminy, podmiotami odpowiedzialnymi za zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez wykonywanie usług publicznych. Materialną podstawę ich realizacji stanowi mienie komunalne. Współczesne uwarunkowania ekonomiczno-prawne spowodowały konieczność reorientacji procesów gospodarowania majątkiem publicznym. W poszukiwaniu nowych, jak najbardziej efektywnych, rozwiązań władze publiczne coraz częściej dostrzegają potrzebę pełnej i świadomej koordynacji działań, decyzji oraz przedsięwzięć organizatorskich podejmowanych na rzecz racjonalizacji procesu zarządzania majątkiem dla osiągnięcia określonych celów. Niezbędność koordynacji działań wynika głównie z potrzeby systemowego traktowania procesów zarządzania majątkiem publicznym. W takim przypadku skoordynowanie decyzji podejmowanych przez władze miasta jest niezbędne w każdym złożonym działaniu, gdyż warunkuje realizację zasady oszczędności i uzyskiwania efektu synergii. Współpraca i wzajemne oddziaływanie poszczególnych elementów w procesie zarządzania gospodarką finansową miasta prowadzi do większej ich efektywności, niż gdyby każdą z nich zarządzać w oderwaniu od innych. (fragment tekstu)

Contemporary economical-political conditions have resulted in a need of reorientation of the way in which public property is managed. In the search for new, most effective solutions, public authorities more often perceive the requirement for full and conscious coordination of tasks, decisions and systematic undertakings in the aim of rationalizing the process of property management for the purpose of achieving preset goals. This article is dedicated to selected issues from the realm of system approach to the process of management of communal assets. In this instance, coordination of the decisions made by self-government is necessary in each complex task because it is a condition for maintaining the principle of cost saving and reaching a synergistic effect. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, jun.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999, s. 64.
 2. A. Ginsbert-Gebert: Polityka komunalna. PWE, Warszawa 1977, s. 256.
 3. P Wagner: Własność komunalna. Zagadnienia węzłowe. "Samorząd Terytorialny" 1998, nr 1-2.
 4. Diagnoza stanu terytorialnej administracji publicznej w Polsce. Red. J. Szlachta, J. Zaleski. "Samorząd Terytorialny" 2004, nr 1-2, s. 140.
 5. K. Szczepański: Dochody z majątku samorządów. Wydawnictwo Prawno-Ekonomiczne INFOR, Warszawa 1999, s. 7-8.
 6. T. Dybowski: Mienie komunalne. [W:] Samorząd terytorialny i rozwój lokalny. Red. A. Piekara, Z. Niewiadomski. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992, s. 239-257.
 7. E. Wojciechowski: Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Difin, Warszawa 2003, s. 163-164.
 8. M. Kulesza: Komunalizacja zapoczątkowała przemiany gospodarcze. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2005, nr 10.
 9. M. Obrębalski: Mienie gmin i powiatów w Polsce. [W:] Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu 905/2001, s. 75.
 10. S. Flejterski, R. Klóska, M. Majchrzak: Usługi w teorii ekonomii. [W:] Współczesna ekonomika usług. Red, S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa. PWN, Warszawa 2005, s. 13.
 11. Nowa Encyklopedia Powszechna. Red. B. Petrozoiin-Skowrońska. T. 6, PWN, Warszawa 1997, s. 582.
 12. A. Smith: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa 1954, s. 124.
 13. J.B. Say: Traktat o ekonomii politycznej, czyli prosty wykład sposobu, w jaki się tworzą, rozdzielają i spożywają bogactwa. PWN, Warszawa 1960, s. 128-129.
 14. K. Marks: Kapitał. Krytyka ekonomii politycznej. Książka i Wiedza, Warszawa 1951, s. 204.
 15. W. Wańkowicz: Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program Rozwoju Instytucjonalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2004, s. 2.
 16. M. Heller, M. Lubański, S.W. Slaga: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki - wstąp do filozofii przyrody. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982, s. 43.
 17. W. Wańkowicz: Wskaźniki realizacji usług publicznych. Program Rozwoju Instytucjonalnego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2004, s. 2.
 18. M. Heller, M. Lubański, S.W. Slaga: Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki - wstęp do filozofii przyrody. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1982, s. 43.
 19. R. Orchard: O pewnym ujęciu systemu. [W:] Ogólna teoria systemów. Red. G. Klira. Warszawa 1976. s. 204.
 20. S. Owsiak: Finanse publiczce. Teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2001, s. 211.
 21. J. Filas, M. Piszczek, 1. Stobnicka: Budżet zadaniowy - procedury i narzędzia. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1999, s. 31.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu