BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Walczak Bogusław (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie polityki mieszkaniowej gmin w Polsce
The Funding in Poland the Housing Policy of Communes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 152-159, tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Polityka mieszkaniowa, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
Housing policy, Housing finance
Note
summ.
Abstract
Prowadzenie aktywnej polityki mieszkaniowej przez gminy jest i będzie w przyszłości zadaniem trudnym, przed którym nie będą mogły się one uchylić bez poważnych konsekwencji społecznych. Realizacja tej polityki wymagać będzie precyzyjnego sformułowania celów i narzędzi. W procesie tym jednostki samorządu terytorialnego nie mogą pozostać same, bez wsparcia budżetu centralnego i środków stawianych do dyspozycji samorządów w ramach programów społecznych WE. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza powoduje, że JST zmuszone będą nie tylko do poszukiwania nowych źródeł finansowania polityki mieszkaniowej, ale i jeszcze lepszego niż dotąd wykorzystywania niewystarczających środków, którymi dysponują.(fragment tekstu)

The conseąuence of economic changes and demographic the social stratitication is expanding gradually, in this the of poverty resulting with unemployment zone, aging the society as well as the paid immigration. Factors thcse, beside climatical changes, impulsive dcfeats and different atmospheric phenomena, they extort by territorial councils of active housing poliey leadership. It tool ot this policy in report was introduced was applied in years 1990 2008 as well as the need of usc ot new fiscal tools was showed, facilitating the councils in futurę the leadership of housing policy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Majewski: 10 lat ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. XVI Konferencja Spalska. Referaty, Spała 17-19.10. 2005.
  2. K. Jurek: Mieszkalnictwo. "Zarządca" 2001, nr 11.
  3. W. Dominiak, H. Zaniewska: "Domus" 2005, nr 11, s. 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu