BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wankiewicz Bogdan (Starosta wałecki)
Title
Innowacyjne rozwiązania w zakresie oddziaływania zasobów finansowych gmin na rozwój samorządności
The Innovative Solutions in the Field of the Influence of Commune's Financial Resources on the Development of Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 160-169, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Innowacje finansowe, Rozwój regionalny, Samorządność, Finanse lokalne
Financial innovations, Regional development, Self-government, Local finance
Note
summ.
Abstract
Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań rozwoju samorządności daje znaczącą poprawę funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Cały proces pozwala wyodrębnić obszary, które wpływają na budowanie samorządności w jednostkach samorządu terytorialnego, a którą określa między innymi: - wielkość i jakość świadczonych usług, - stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców, - cel wydatkowania zaplanowanych środków, - efektywności świadczonych usług, planowanie finansowe oraz monitorowanie i ocena wykonania planów.(fragment tekstu)

The article presents the terms of innovation in the field of shaping relations between financial resources and local government activities. Clearer specification of social activity directions, especially complete information concerning possibilities of supporting social initiativcs and organizations arc the cxpected effects of the innovations. What is morę, the article provides the description of the significant influence of the innovations on local government functioning as well as the quality of social and economic management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ph. Kotler: Marketing. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa 2002.
  2. B. Filipiak: Finansowanie innowacyjności w polskich regionach - próba oceny. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak, A. Szewczuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
  3. S. Korenik: Dysproporcje w rozwoju regionów Polski - wybrane aspekty. Wydanie Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2003.
  4. B. Wankiewicz: Zarządzanie usługami publicznymi w kontekście kreowania rozwoju. W: Ekonomiczno-społeczne i organizacyjno-techniczne determinanty zarządzania rozwojem lokalnym. Red. J. Olszewski. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań 2005.
  5. A. Szewczuk: Strategie działania sektora publicznego i sektora prywatnego. W: Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. B. Filipiak. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
  6. S. Flejterski: Centralizacja i decentralizacja - w poszukiwaniu optymalnych proporcji. W: Samorząd terytorialny w zintegrowanej Europie. Red. B. Filipiak, A. Szewczuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu