BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodzińska Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Środki UE jako stymulator innowacyjności sektora MŚP w województwie warmińsko-mazurskim
European Union Funds as a Stimulator of Innovativeness of SME in Warmia and Mazury Voivodeship
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 191-198, rys.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Fundusze unijne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Małe i średnie przedsiębiorstwa
EU funds, Enterprise innovation, Small business
Note
summ.
Country
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstract
Celem artykułu jest analiza projektów, które zostały zatwierdzone do dofinansowania w ramach działania l.l "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" RPO WiM. Są to projekty realizowane w zakresie poddziałania: 1.1.7 - "Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii" oraz poddziałania 1.1.9. "Inne inwestycje w przedsiębiorstwa". Analiza ma na celu określenie rodzajów innowacji wdrażanych w ramach działania 1.1.7 oraz charakteru inwestycji finansowanych w ramach poddzialania 1.1.9 w przedsiębiorstwach woj. warmińsko-mazurskiego. W analizie wykorzystano jawne informacje umieszczone na liście projektów zatwierdzonych do dofinansowania przez zarząd województwa warmińsko-mazurskiego w grudniu 2008 roku. Dodatkowe informacje o beneficjentach uzyskano z ogólnodostępnych profili firm.(fragment tekstu)

The aim of the paper was to analyze projectas approved for financing in Warmia and Mazur)' voivodeship in SME sector within the Regional Operational Programme Warmia and Mazury. The conducted analysis proved, that most iiwestments concemed process innovations connected with new technologies implementation. The seope of the projects was vety wide, but building branch, medical services and motorization projects were dominated. The approved to financing projects will obviously contribute to the improvement of enterprises competetivencss - beneficiaries of these aetions, but a lot indieates that they will contribute to a smali degree to competetiveness and innovativeness improvement of the region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. B. Bojewska: Znaczenie konkurencyjności i innowacyjności w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W: Wspólna Europa - zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami. Red. H. Brdulak, T. Gołębiowski. TRANS 05, SGH, Warszawa 2005.
  2. B. Sokół: Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw. W: Innowacje i transfer techniki w gospodarce polskiej. Red. A.H. Jasiński. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.
  3. A. Żołnierski, P. Zadura-Lichota: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. Wyd. PARP, Warszawa 2008.
  4. A.H. Jasiński: Innowacje i polityka innowacyjna. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
  5. W. Samulowski, K. Szmigiel: Rekomendacje dla polityki rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur. W: Konkurencyjność i innowacyjność gospodarki Warmii i Mazur. Red. W. Dziemianowicz, M. Juchniewicz, W. Samulowski, K. Szmigiel. Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 225-236.
  6. J. Komorowski: Wykorzystanie pomocy finansowej Unii Europejskiej w rozwoju gospodarczym Polski. W: Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski. Doświadczenia i perspektywy. Red. A. Kopczyk, M. Proniewski. WSFiZ, Białystok 2006.
  7. W. Janik, A. Zbroja: Wykorzystanie pomocy unijnej w finansowaniu rozwoju regionu. Zeszyty Naukowe, Uniwersytet Szczeciński 471, t. 2, Szczecin 2007, s. 242-251.
  8. S. Szultka, P. Tamowicz: Instrumenty udziału MŚP w Programach Ramowych UE - ocena skuteczności, diagnoza potrzeb. IBnGR, Gdańsk 2005.
  9. A. H. Jasiński: Innowacje i polityka innowacyjna. Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.
  10. E. Wojnicka, P. Klimczak: Procesy innowacyjne w sektorze MSP w Polsce i regionach. W: Innowacyjność 2008, Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport. Red. A. Żołnierski. Wyd. PARP, Warszawa 2008, s. 7-57.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu