BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojciechowski Marek (Uniwersytet Łódzki)
Title
Specyfika sektora publicznego
Specificity Of Public Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.1, s. 395-402
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Sektor publiczny
Public sector
Note
summ.
Abstract
Organiczną częścią państwa jest sfera, w której istotną rolę odgrywają władze publiczne szeroko pojmowane. Wraz z instytucjami publicznymi tworzą infrastrukturę państwa, decydującą o jego stabilności i sprawności. W języku ekonomicznym kluczowym pojęciem jest sektor publiczny, jako obszar gospodarki (i państwa), wydzielony na podstawie kryterium własnościowego. W literaturze ekonomicznej i w praktyce gospodarczej nie występuje jednoznaczna definicja sektora publicznego. Obok niego funkcjonuje kategoria sektora prywatnego. Od pewnego czasu zerwano z podziałem dychotomicznym na te sektory i wyodrębniono kolejny, trzeci sektor, nazywany społecznym lub organizacji pozarządowych. Jednostki działające w ramach poszczególnych sektorów odgrywają różną rolę i realizują różne funkcje w procesie gospodarowania, w strukturach państwowych i w zbiorowościach społecznych. Złożoność problemów publicznych, wpływ zmiennego i dynamicznego otoczenia powodują konieczność współpracy pomiędzy tymi sektorami, polegającej na tworzeniu koalicji wokół wspólnych interesów. (fragment tekstu)

The public sector is an integral element of the state and it holds a crucial position in the economy. Public sector has complex and multiply character. The content of this article is the public sector perceive in the context of its specificity. lrrespective of modernization, politicians, public administration and public institutions still preserves autonomy closely connectcd with realization of the basie state functions. This problem is very topical and is a matter of public concem. This problem should be perceivcd in the context of postulate of reducing the role of the state and public sector in the economy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. J. Kornaia Anti-Equilibrium. PWN, Warszawa 1973, 68-72.
  2. E. i M. Wojciechowskich: Czynnik polityczny i czynnik administracyjny w zarządzaniu publicznym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009 (w druku).
  3. H.A. Simon: Administracja publiczna w systemie politycznym. Wydawnictwo Scholar, Warszawa 1999, s. 33.
  4. D. Osbome i T. Gaebler: Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Media Rodzina of Poznań, Poznań 1992, s. 50-62.
  5. E. Wojciechowski: Uwagi na temat pojęcia "użyteczność publiczna". [W:] Polska w rozszerzonej linii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. Prace Naukowe nr 1071 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 276-282.
  6. M. Woźniak: Status public utility. "Gazeta Samorządowa" 1991, nr 1.
  7. E. Wojciechowski: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju. T. 2. Prace Naukowe nr 1071 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 276-282.
  8. M. Woźniak: Status public utility. "Gazeta Samorządowa" 1991, nr 1.
  9. M. Dąbicki: Administracja publiczna - trendy i wyzwania. "Służba Cywilna" 2002/2003, nr 5, s. 111.
  10. Z.Kamiński: Administracja publiczna we współczesnym państwie. "Służba Cywilna" 2003/2004,nr 7 , s.14.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu