BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziembała Małgorzata (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Wspieranie konkurencyjności sektora MŚP z funduszy UE w województwie śląskim
Supporting Competitiveness of Small and Medium-Sized) Enterprises Sector from the Eu Funds in the Silesian Province
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 210-221, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Wspieranie small businessu, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne
Small business support, Enterprise competitiveness, Small business, EU funds
Note
summ.
Country
Województwo śląskie
Śląskie voivodship
Abstract
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w województwie śląskim jest stosunkowo dobrze rozwinięty na tle innych województw naszego kraju. Jednakże, aby przedsiębiorstwa te mogły stać się siłą wspierającą proces restrukturyzacji województwa śląskiego, istotne jest zwrócenie uwagi na podnoszenie ich innowacyjności, jak również na tworzenie sieci powiązań. W ramach ZPORR, jak również w RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przedstawiono działania ukierunkowane na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorczości, jak również związane ze wspieraniem instytucji otoczenia biznesu. W obliczu zgłaszanych trudności w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych przez tego rodzaju przedsiębiorstwa, fundusze strukturalne mogą stanowić uzupełniające źródło wsparcia finansowego.(fragment tekstu)

Economy of the Silesian province is still undergoing the process of restructuring. Due to significance for further development of the region, the sector of smali and medium-sized enterprises might play a significant role in the ongoing process of changes, also through establishing new jobs and building a modern structure of economy. However, insufficient financial resources constitute a barrier for development of these enterprises and cnhancing their innovation. The article depicts the analysis of the state of small and medium-sized enterprises sector in the Silesian province in the years 2003-2007. The selected programmes co-financed from the EU flinds and supporting entrepreneurship in this region in the years 2004- 2013 have been presented.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w pierwszej połowie 2008 roku (Numer 2/ 2008). Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, październik 2008 r. s. 18, (http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/ EECFD29E-4EE 1-4B81-B38B-3421FD74C13E/48523/12008_MSP.pdf ).
  2. Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty. Raport pod red. A. Żołnierskiego. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2008, s. 16 17 (http://www.pi.gov.pl/pl/literatura/raporty/12353.html, 5.02.2009).
  3. Przedsiębiorczość w Polsce. Ministerstwo Gospodarki, sierpień 2008, s. 106 III (http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/EFXTD29E-4EEl-4B8l-B38B-342IFD74CI3E/48094/ PrzedsiebiorczoscwPolsce_druk.pdf), informacji dostępnych na: www.mrr.gov.pl, w tym na podstawie zamieszczonych dokumentów poszczególnych programów operacyjnych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu