BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dembińska-Cyran Izabela (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Rozwój infrastruktury drogowej a korytarze ekologiczne i sieć natura 2000 w Polsce
Development of the Road Infrastructure and Ecological Corridors and Nature 2000 In Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 207-221, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Keyword
Rozwój transportu, Infrastruktura, Korytarz transportowy, Ekologia
Development of transport, Infrastructure, Transport coridor, Ecology
Note
summ.
Abstract
Problem ochrony środowiska przeniknął już w pełni do sfery polityki, gospodarki, nauki i techniki. W coraz szerszym zakresie determinuje on nasze życie codzienne. Uznawany jest za jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Wprawdzie dostrzegany już dawno, jednak obecnie akcentowany jest coraz wyraźniej, głównie za sprawą popularyzacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Trudno wskazać dziedzinę działalności społeczno-gospodarczej, która nie oddziaływałaby w jakimś stopniu negatywnie na środowisko. Transport jest jedną z gałęzi gospodarki, które w największym stopniu przyczyniają się do tej degradacji, zwłaszcza chodzi tu o transport drogowy. Dlatego też potrzebna jest identyfikacja i kwantyfikacja szkód wyrządzanych środowisku przez transport. Potrzeba ta staje się immanentnym czynnikiem procesu decyzyjnego dotyczącego podziału zadań przewozowych pomiędzy poszczególne gałęzie transportu. Czynnik ten nie może być pomijany także przy wyborze wariantów organizacyjnych oraz przy ustalaniu lokalizacji inwestycji infrastruktury transportowej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie istoty i zakresu problemu negatywnego wpływu infrastruktury drogowej na środowisko naturalne, przy czym analizę odniesiono do korytarzy ekologicznych i sieci Natura 2000 znajdujących się na obszarze Polski. (fragment tekstu)

Infrastructures are at the very heart of economic and social development. The next decades are likely to see an accentuation of two facets of infrastructures. On the one hand, they will prove a vital tool in resolving some of the major challenges faced by societies - supporting economic growth, meeting basic needs, lifting millions of people out of poverty, facilitating mobility and social interaction. On the other, environmental pressures in the form of degrading fauna and flora, changing climatic conditions, congestion and so on are likely to increase, turning the spotlight firmly on the inherent tensions between the imperative for further infrastructure development and the quest for sustainability. Article presents fundamental problems of the conflict between development of the road infrastructure and existing ecological corridors and Nature 2000 in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Drogi a środowisko. Opracowanie dostępne w wersji elektronicznej, http://www.siskom. waw.pl/nauka-srodowisko.htm.
  2. Gronowicz J.: Ochrona środowiska w transporcie lądowym. Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom 2004.
  3. Jędrzejewski W.: Zwierzęta a drogi. Metody ograniczania negatywnego wpływu dróg na populacje dzikich zwierząt. Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk, Białowieża 2006.
  4. Kamińska T.: Makroekonomiczna ocena efektywności inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie transportu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1999.
  5. Kręgielewski R.: Wpływ transportu na środowisko. Ocena ekonomiczna. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1979.
  6. Program budowy dróg krajowych na lata 2007-2015. Ministerstwo Transportu, Warszawa 2007.
  7. Styczyński M.: Korytarze ekologiczne Małopolski. "Przegląd Komunalny" 2006, nr 4.
  8. Tylutki A., Wronka J.: Znaczenie kosztów zewnętrznych dla polityki transportowej państwa. "Przegląd Komunikacyjny" 1995, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu