BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witkowska Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Próba oceny wpływu kapitału zagranicznego na efektywność chińskiego sektora bankowego za pomocą mierników syntetycznych
An Attempt of Evaluation of Foreign Capital Influence on the Efficiency of Chinese Banking Sector with the Use of Synthetic Measures
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 30-39, tab., bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Dyskryminacja, Mierniki taksonomiczne, Wskaźniki finansowe
Discrimination, Taxonomic indicators, Financial indicators
Note
streszcz., sum.
Abstract
Coraz więcej zagranicznych banków inwestuje na chińskim rynku, pojawia się zatem pytanie, czy obecność kapitału zagranicznego w chińskim sektorze bankowym wpływa na podniesienie jego efektywności. W celu odpowiedzi na to pytanie podjęto próbę aplikacji syntetycznych mierników rozwoju, skonstruowanych dla 72 chińskich banków na podstawie wskaźników finansowych za lata 2006 i 2007, do oceny ich efektywności. Przeprowadzono badanie zdolności dyskryminacyjnych wyznaczonych miar oraz wrażliwości i stabilności utworzonych za ich pomocą klas.(abstrakt oryginalny)

There are more and more foreign investors on Chinese banking market so there is a question if foreign capital influences the efficiency of the banking sector. In order to answer this question we apply synthetic measures that are constructed for 72 Chinese banks on the basis of financial indicators in the years 2006 and 2007. Constructed measures are evaluated in terms of discriminat abilities, as well as sensitivity and stability of classifications.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Foo J., Foreign Participation in the Development of the Chinese Banking System, maszynopis, Stetson University, 2008.
  2. Gatnar E., Walesiak M., Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2004.
  3. Koralun-Bereźnicka J., Efekt kraju we wskaźnikach finansowych przedsiębiorstw na podstawie analizy skupień sektorów gospodarczych w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 16, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 256-264.
  4. Łuniewska M., Tarczyński W., Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, WN PWN, Warszawa 2006.
  5. Mainland China Banking Survey, KPMG, 2008.
  6. Malina A., Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004.
  7. Mąka B., Statystyczna analiza chińskiego sektora bankowego, praca magisterska napisana pod kierunkiem D. Witkowskiej, SGGW, Warszawa 2009.
  8. Salamaga M., Wykorzystanie wybranych metod analizy wielowymiarowej do klasyfikacji funduszy inwestycyjnych, K. Jajuga, M. Walesiak (red.), Taksonomia 15, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008, s. 409-415.
  9. Sokołowski A., Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, Zeszyty Naukowe nr 203, AE w Krakowie, Kraków 1984.
  10. Witkowska D., Sztuczne sieci neuronowe i metody statystyczne. Wybrane zagadnienia finansowe, C.H. Beck, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu