BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matczak Maciej (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Wpływ portowych inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej na funkcjonowanie polskich
Influence of Port Infrastructure Investments Carried Out At the Use of European Union Funds For Functioning of Polish Port Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 32, s. 601-613, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Finansowanie rozwoju transportu europejskiego
Keyword
Przedsiębiorstwo portowe, Inwestycje, Środki pomocowe UE
Port company, Investment, EU aid funds
Note
summ.
Abstract
Dzisiejsze porty morskie należą do jednych z najbardziej złożonych organizacji, które działają w sektorze transportu. Jest to spowodowane kilkoma zasadniczymi czynnikami. Na terenie portu stykają się bowiem różne gałęzie transportowe, a w każdej z nich może funkcjonować odmienny system własności, zarządzania i organizacji. Poza tym porty, z uwagi na swój strategiczny charakter dla większości narodowych gospodarek, pozostają (w mniejszym lub większym stopniu) pod nadzorem lub kontrolą władz publicznych. Dodatkowo może istnieć kilka modeli zarządzania, które określają zarówno strukturę własnościową, jak i stopień zależności pomiędzy działającymi na terenie portu podmiotami a organami publicznymi. (fragment tekstu)

Contemporary seaports are very sophisticated structures with many of entities offering the wide scope of service. The most important companies are, in these case, the stevedores. The market prosperity of Ihese kind of companies is strictly connected with the seaport infrastructure development. These infrastrueture potential is created by the port authorities. The important issue is, therefore the influence of the stevedoring companies on the decision concern the infrastructure investments. On the other hand, the positive effects of the infrastructure projects on the stevedores is very crucial. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Grzelakowski A.S., Matczak M.: Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Wyd. AM, Gdynia 2006.
 2. Internet: http://www.gdansk.pl/article.php?category=299&article=;1413&history=299: z dnia 20.12.2005 roku.
 3. Internet: http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne+2007-2013/ z dnia 28.12.2006 roku.
 4. Internet: http://www.port.gdynia.p1/proj5.php# z dnia 15.06.2007 roku.
 5. Internet: http://www.port.gdynia.pl/unia.php z dnia 16.07.2007 roku.
 6. Internet: http://www.port.szczecin.pl/index.php?option=com_content&task=category §ionid=7&id=39&Itemid=101 z dnia 17.07.2007 roku.
 7. Internet: http://www.portgdansk.pl/o-porcie/zamierzenia-rozwojowe z dnia 16.07.2007 roku.
 8. Internet: www.funduszestrukturalne.gov.pl, z dnia 18.06.2007 roku.
 9. Misztal K., Szwankowski S.: Organizacja i eksploatacja portów morskich. Wyd. UG, Gdańsk 1999.
 10. Rozporządzenie Rady nr 1083/2006, ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności. (Dz.Urz. UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 roku).
 11. Strategia Rozwoju Kraju 2007-20/5. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Warszawa, listopad 2006 roku.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu