BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łuczak Aleksandra (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Wysocki Feliks (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Zastosowanie analitycznego procesu sieciowego (ANP) w analizie SWOT jednostek administracyjnych
Application of The Analytic Network Process (ANP) in SWOT Analysis of Administrative Units
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 63-74, bibliogr. 8 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Gmina, Analiza SWOT
District, SWOT analysis
Note
rys., tab., streszcz., sum
Abstract
W pracy przedstawiono metodę kwantyfikacji analizy SWOT z wykorzystaniem metody Saaty'ego analitycznego procesu sieciowego (ANP). Jest ona kompleksową procedurą, która może być użyteczna w programowaniu rozwoju jednostek administracyjnych, szczególnie przy ocenie ich słabych i mocnych stron oraz szans i zagrożeń w ich otoczeniu. Ma ona przewagę nad metodami klasycznymi (opisowymi) ze względu na możliwość kwantyfikowania ważności czynników SWOT, a więc elementów o charakterze zarówno jakościowym, jak i ilościowym. Metoda ANP uwzględnia oprócz hierarchicznych powiązań pomiędzy elementami decyzyjnymi również interreakcje między nimi - sprzężenia zwrotne. Może też być pomocna przy wyborze typu strategii rozwoju dla danej jednostki terytorialnej. Zagadnienie zilustrowano przykładem analizy SWOT gminy wiejskiej Babiak.(abstrakt oryginalny)

In this paper we present a quantified SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis using the Saaty method of analytic network process (ANP). This method is a complex procedure and it can be useful in programming the development of administrative units. It has an advantage over classical methods because of the possibility to quantify the significance of SWOT factors, that is both quality and quantity elements. Apart from hierarchical connection among decision-making elements ANP method also takes into consideration interactions (feedback) among them. It can be also helpful choosing a kind of development strategy for a given territorial unit. This problem is illustrated with the example of SWOT analysis of Babiak rural commune.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamus W., Gręda A., Wspomaganie decyzji wielokryterialnych w rozwiązywaniu wybranych problemów organizacyjnych i menedżerskich, "Badania Operacyjne i Decyzje" 2005, nr 2.
  2. Chang-Lin Y., Shan-Ping Ch., Rong-Hwa H., Manufacturing evaluation system based on AHP/ANP approach for wafer fabricating industry, "Expert Systems with Applications" 2009, 36, s. 11369-11377.
  3. Hanratty P.J., Joseph B., Decision making in chemical engineering and expert systems: Application of the analytic hierarchy process to reactor selection, "Comp. Chem. Eng." 1992, 16, s. 849-860.
  4. Łuczak A., Wysocki F., Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich, Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań 2005.
  5. Saaty T.L., The Analytic Hierarchy Process, McGraw-Hill, New York 1980.
  6. Saaty T.L., The Analytic Network Process: Decision Making with Dependence and Feedback, RWS, Publications, Pittsburgh 2001.
  7. Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne rozwoju gminy Babiak, badania ankietowe przeprowadzone wśród radnych gminy Babiak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań 2009.
  8. Yüksel I., Dagdeviren M., Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis - A case study for a textile firm, "Information Sciences" 2007, 177 (16), s. 3364-3382
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu