BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gołata Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Dehnel Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Gruchociak Hanna (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Analiza przestrzenna w badaniu dojazdów do pracy w Polsce
Spatial Analysis of Employment-Related Population Flows in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 76-85, bibliogr. 12 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Dojazdy do pracy, Analiza przestrzenna
Commuting, Spatial analysis
Note
streszcz., sum.
Country
Polska
Poland
Abstract
W artykule zastosowano metody analizy przestrzennej w odniesieniu do danych z Badania Przepływów Ludności Związanych z Zatrudnieniem. Analogicznie do modelu Thünena uwzględniono oddziaływanie wielkich ośrodków miejskich na kształtowanie się intensywności dojazdów, podjęto próbę delimitacji stref wpływu wielkich miast, konstrukcji modeli interakcji przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem przemian ekonomicznych, demograficznych i społecznych. Podstawą analizy były statystyki globalne Morana i Geary'ego oraz lokalna Morana. W opracowaniu scharakteryzowano też dojazdy do pracy oraz wskazano możliwości ich użycia w analizie rynku pracy w przekroju regionalnym i lokalnym.(abstrakt oryginalny)

This paper attempts to apply the methods of spatial analysis in relation to data from research concerning employment-related population flows. Based on analogy to Thünen model it takes into account the impact of large cities on the formation of the intensity of commuting, attempt to delimitate the influence zones of large cities, the structure of spatial interaction models with special focus on the economic, demographic and social transformations observed in the metropolitan areas. The analysis was based on Moran's and Geary's global statistics and Moran's local statistics. The aim of this paper is also the characterization of the commuter routes and indication of the possibility of applying it in the analysis of the labour market in regional and local aspects.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chojnicki Z., Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1966.
 2. Fustier B., Interakcje przestrzenne, [w:] Ponsard C. (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 3. Gazińska M., Modele ciążenia i potencjału w badaniu bezrobocia w województwie szczecińskim, "Przegląd Statystyczny" 1995, XLII, z. 3-4.
 4. Huriot J.M., Przestrzeń produkcyjna a renta gruntowa, [w:] C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992.
 5. Klassen L.H., Paelinck J.H.P., Wagenaar S., Systemy przestrzenne, PWN, Warszawa 1982.
 6. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem pakietu R CRAN, CeDeWu, Warszawa 2006.
 7. Kopczewska K., Modele zmian stopy bezrobocia w ujęciu przestrzennym, "Wiadomości Statystyczne", nr 5, GUS, PTS, Warszawa 2010.
 8. Kruszka K (red.), Dojazdy do pracy w Polsce. Terytorialna identyfikacja przepływów ludności związanych z zatrudnieniem, GUS, Warszawa 2010.
 9. Suchecki B. (red.), Ekonometria przestrzenna, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 10. Zoller H.G., Przestrzeń rezydencjalna a cena mieszkania, [w:] C. Ponsard (red.), Ekonomiczna analiza przestrzenna, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 1992
 11. http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/dane_podgrup.katgrupg?p_dane=0&p_kate=3.
 12. http://www.stat.gov.pl/gus
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu