BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burda-Świerz Katarzyna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Rozwój kapitału ludzkiego jako strategii działania nowoczesnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Human Capital Development as a Strategy for Modern Public Healthcare Unit Performance
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 83-91, tab., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Rozwój kapitału ludzkiego, Opieka zdrowotna
Development of human capital, Health care
Note
summ.
Abstract
Funkcjonowanie i organizacja ochrony zdrowia podlegają dużej presji ze strony bliższego i dalszego otoczenia, które opowiada się za dostępną i profesjonalną opieką medyczną z jednoczesnym przestrzeganiem zasad sprawności ekonomicznej. Problematyki związanej z kapitałem ludzkim nie sposób uniknąć w kontekście konstruowania strategii działania organizacji publicznej. W sektorze opieki zdrowotnej klient (zwany pacjentem) zdaje sobie sprawę, że ostatecznym efektem dokonanego wyboru świadczeniodawcy będzie poprawa lub pogorszenie zdrowia, które jest podstawowym zasobem warunkującym pomyślny przebieg życia. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie o istnienie relacji między organizacją działającą w publicznym sektorze ochrony zdrowia, a budowaniem przewagi konkurencyjnej w konsekwencji inwestycji w kapitał ludzki. (fragment tekstu)

Healthcare managers in the public sector work under the pressure from closer and distant environment. This environment opts for modern and accessible healthcare as well as for economic efficiency. Health is perceived as a resource which determines lite of human beings in every single field of their activity therefore patients are aware of the importance of their choice of healthcare service what can result in improvement or deterioration of their health condition. II is not possible to avoid human capital issues as far as creating the strategy of modern healthcare organization is considered. This article address the problem of (potential) relations between public healthcare organization and creating the competitiveness by invesling in human capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bochniarz P., Gugała K.., Budowanie i pomiar kapitała ludzkiego w firmie. Poltext, Warszawa 2005.
 2. Czech M., Skrzypczak Z., Wykorzystanie metody kapitału ludzkiego i koncepcji preferencji w sektorze ochrony zdrowia, "Problemy Zarządzania" 2007, nr 3.
 3. Frączkiewicz-Wronka A. (red.), Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2001.
 4. Grossman R.J., The Staffing Crisis, "Health Forum Journal" 2002, nr 45(3).
 5. Herbst M. (red.). Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Scholar, Warszawa 2007.
 6. Hibner E., Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. Wyższa Szkoła Humanistyczno- Ekonomiczna w Lodzi, Lódź 2003.
 7. Jończyk J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Difin, Warszawa 2008.
 8. Kocakuląh M.C., Harris D., Measuring Humań Capital Cost Through Benchmarking in Health Care Emńronment, "Journal Ol" Health Care Finance" 2002; nr 29 (2).
 9. Kopycińska J. (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
 10. Krupski R. (red.), Planowanie strategiczne w warunkach niepewności, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 11. Krupski R. (red.). Zarządzanie strategiczne. Podstawowe problemy, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2008.
 12. Lipka A., Waszczak S. (red.), Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, AE im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 13. Low J., Cohen Kalafut P., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 15. Rybak M. (red.), Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2003.
 16. Skalik J. (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji - ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe AE Wrocław, AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 17. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Instrumenty zarządzania zakładami opieki zdrowotnej, Instytut Przedsiębiorczości i Samorządności, Warszawa 2002.
 18. Tymowska K., Ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej określonego ustawą o zakładach, "Antidotum" 1997, nr 5.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu