BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bal-Domańska Beata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Konwergencja w regionach Unii Europejskiej o różnym poziomie innowacyjności
Convergence in the European Union Regions of Diversified Innovation Level
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 120-128, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Konwergencja, Euroregiony, Dane panelowe
Convergence, Euroregions, Panel data
Note
tab., streszcz., sum.
Abstract
Artykuł wpisuje się w nurt badań nad konwergencją. Jego celem jest rozpoznanie charakteru procesów konwergencji/dywergencji w regionach o różnym poziomie innowacyjności sektorowej. W pracy połączono dwa podejścia wykorzystywane w badaniach konwergencji: analizę sigma i beta, co pozwoliło na kompleksową oceną badanych procesów w regionach państw Unii Europejskiej (NUTS-2) w latach 1999-2007, które jako "całość" są jeszcze słabo rozpoznane. Procesy beta konwergencji warunkowej zidentyfikowano dzięki równaniu opartemu na strukturze modelu Mankiwa-Romera-Weila. Do oszacowania jego parametrów wykorzystano systemowy estymator Uogólnionej Metody Momentów.(abstrakt oryginalny)

The article follows the stream of convergence research and combines two approaches applied in convergence study: sigma and beta analysis. The objective of the hereby article is to analyze the nature of convergence/divergence processes in regions characterized by diversified levels of sector innovation. It allows for complex assessment of the studied regional processes in the European Union countries (NUTS-2) covering the period of 1999- 2007 which, as a "whole", are still poorly recognized. The processes of conditional beta convergence were identified by means of the equation based on the structure of Mankiw- Romer-Weil model. In order to estimate its parameters the General Method of Moments [Arellano and Bover, Blundel and Bond] system estimator was used.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arellano M., Bond S., Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equation, "The Review of Econometric Studies Ltd." 1991, vol. 58, no. 2, s. 277-297.
 2. Arellano M., Bover O., Another look at the instrumental variables estimation of error-components models, "Journal of Econometrics" 1995, vol. 68, s. 29-51.
 3. Blundell R., Bond S., Initial conditions and moment restriction in dynamic paneldata models, "Journal of Econometrics" 1998, vol. 87, s. 115-143.
 4. Bond S., Hoeffler A., Temple J., GMM Estimation of Empirical Growth Models, Economics Group, Nuffield College, University of Oxford, Economics Papers Nr 2001-W21.
 5. Ciołek D., Szacowanie regresji wzrostu i konwergencji na podstawie danych panelowych, [w:] A. Welfe (red.), Metody ilościowe w naukach ekonomicznych, Czwarte Warsztaty Doktorskie z Zakresu Ekonometrii i Statystyki, SGH, Warszawa 2004, s. 11-32.
 6. Cotis J.P., Zrozumieć wzrost gospodarczy. Analiza na poziomie makroekonomicznym, poziomie branży i firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 7. Czarny B., Wzrost gospodarczy, "Bank i Kredyt" listopad 2000, s. 34-48.
 8. Gerscherkron A., Economic Backwardness in Historical Perspective, Harvard University Press, Cambridge MA, New York - Washington - London 1962.
 9. Kubielas S., Innowacje i luka technologiczna w gospodarce globalnej opartej na wiedzy. Strukturalne i makroekonomiczne uwarunkowania, Wyd. UW, Warszawa 2009.
 10. Mankiw N., Romer D., Weil D., A Contribution to the empirics of economic growth, "The Quarterly journal of Economics" 1992, vol. 107, no. 2, s. 407-437.
 11. Strahl D., Miara agregatowa z medianą, [w:] J. Dziechciarz (red.), Zastosowania metod ilościowych, Prace Naukowe AE nr 915, Ekonometria 8, Wyd. AE, Wrocław 2001.
 12. Windmeijer F., A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators, "Journal of Econometrics" 2005, vol. 126, s. 25-51.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu