BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koza Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Pomoc finansowa ze środków publicznych niepełnosprawnym przedsiębiorcom w dobie kryzysu gospodarczego
The Financial Aid to Handicapped Entrepreneurs during the Economic Crisis Period
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 103-116, rys., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Pomoc publiczna dla przedsiębiorstw, Osoby niepełnosprawne, Kryzys gospodarczy
Subsidies granted to enteprises, Disabled people, Economic crisis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kryzys gospodarczy, który dotarł do Polski w 2008 r., spowodował pogorszenie sytuacji ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw osób niepełnosprawnych. Wprowadzony w 2009 r. pakiet antykryzysowy nie przyniósł tym firmom żadnych szczególnych korzyści finansowych, które podniosłyby ich konkurencyjność na rynku. Wskutek kryzysu i zmniejszonych wydatków na zakładanie działalności gospodarczej oraz wzrostu obciążeń składkami na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą w 2009 r. zainteresowanie osób niepełnosprawnych otwieraniem własnych firm i tą formą rehabilitacji spadło. (abstrakt oryginalny)

The economic crisis which started in Poland in 2008 caused the deterioration of the economic and financial situation of handicapped persons' enterprises. The anti-crisis packet introduced in 2009 did not bring to those firms any financial advantages that would raise their competitiveness. As a result of the crisis together with the decreased financial support of handicapped persons' firms and enlarged financial burdens on social insurance, the number of new firms set up by handicapped persons in 2009 decreased. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Annual Disability Statistics Compendium: 2009 Rehabilitation Research and Training Center on Disability Statistics and Demographics NIDRR-Funded Center, New York 2010.
 2. Hilman R., The impact of the crisis on employment, "Eurostat Statistic In Focus" 2009 no 79.
 3. Komunikat Komisji Europejskiej do Rady Europejskiej - Europejski Plan Naprawy Gospodarczej, DzU. UE z 27 listopada 2008 r. nr 16097/08.
 4. Komunikat Komisji Unii Europejskiej - Tymczasowe wspólnotowe ramy prawne w zakresie pomocy państwa ułatwiające dostęp do finansowania w dobie kryzysu finansowego i gospodarczego, DzU UE z 22 stycznia 2009 nr C 16.
 5. Priestley M., Roulstone A., Targeting and mainstreaming disability in the 2008-2010 National Reform Programmes for Growth and Jobs, Academic Network of European Disability Experts, University of Leeds, 2009.
 6. Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, DzU UE nr L 379.
 7. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniające rozporządzenie Wspólnot Europejskich nr 1860/2004, DzUrz z dnia 25 lipca 2007r. nr UE L 193.
 8. Rozporządzenie Komisji Wspólnot Europejskich nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, DzUrz UE z dnia 21 grudnia 2007r. nr L 337.
 9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, DzU nr 194, poz. 1403.
 10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych, DzU nr 240, poz. 1754.
 11. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzUrz UE z 9 maja 2008 r. nr C 115/93.
 12. Ustawa z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, DzU nr 125, poz. 1035.
 13. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, jednolity tekst DzU 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU 1994 nr 1, poz. 1, jednolity tekst DzU 2002 nr 9, poz. 85.
 16. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, DzU nr 158, poz. 1121 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, DzU 2007 nr 115, poz. 791.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu