BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kopczewska Katarzyna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Modelowanie interakcji przestrzennych z wykorzystaniem programu R
Spatial Interaction Modeling Using R Program
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 139-147, bibliogr. 11 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Dyfuzja, Modele wielorównaniowe
Diffusion, Multi-equation models
Note
rys., tab., streszcz., sum.
Abstract
Modele interakcji przestrzennych pozwalają ocenić znaczenie odległości w przepływie dóbr, osób, procesów, wiedzy, innowacji etc. Wykorzystywane powszechnie funkcje, w których przepływ ten tłumaczony jest odległością, mogą mieć postać wykładniczą, potęgową lub wielomianową, ich estymacja zaś możliwa jest przy wykorzystaniu metod klasycznych lub przestrzennych, w których dobór macierzy wag przestrzennych może być dokonany według różnych kryteriów sąsiedztwa. Celem artykułu jest analiza porównawcza wspomnianych modeli na przykładzie danych dla gmin i powiatów, z uwzględnieniem oceny jakości dopasowania przez SRMSE czy zysk informacyjny, a także prezentacja metod aplikacji w programie R.(abstrakt oryginalny)

Spatial interaction models allow to assess the importance of distance in the flow of goods, people, processes, knowledge, innovation, etc. Commonly used functions in which this flow is explained by the distance may take the exponential, exponential or polynomial form, and their estimation is possible using classical or spatial methods, in which the choice of spatial weights matrix can be according to various criteria neighborhood. The purpose of this article is to compare these models estimated on data for counties (NUTS4), including the assessment of quality matching or profit by SRMSE information and the presentation of application methods in R software.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andersson J., Joernsten K., Pettersen Strandenes S., Modeling Freight Markets for Coal, NHH DiscussionPaper, 2008.
 2. Anselin L., Spatial Econometrics: Method and Models, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 1988.
 3. Bivand R., Pebesma E., Gomez-Rubio V., Applied Spatial Data Analysis with R, Springer, New York 2008.
 4. Fotheringham A.S, O'Kelly M.E., Spatial Interaction Models: Formulations and Applications, KluwerAcademic Publishers, New York 1989.
 5. Goux J.M., Structure de l'espace et migration, [w:] J. Sutter (red.), Human Displacements, Entretiens de Monaco en Sciences Humaines: Premiere Session, Paris 1962.
 6. Kopczewska K., Ekonometria i statystyka przestrzenna, CeDeWu, Warszawa 2006.
 7. Kopczewska K., Przestrzenne modelowanie zmian stopy bezrobocia, "Wiadomości Statystyczne"2010, 5.
 8. Kopczewska K., Kopczewski T., Wójcik P., (red), Metody ilościowe w R. Aplikacje ekonomiczne i finansowe,CeDeWu, Warszawa 2009.
 9. LeSage J., Pace R.K., Introdution to Spatial Econometrics, CRC Press Taylor & Francis Group, London 2009.
 10. Taylor P., Distance decay models in spatial interactions, CATMOG, "Concepts and Techniques inModern Geography" 1975, no. 2.
 11. Vries J., Nijkamp P., Rietveld P., Expotential or power distance-decay for commuting? An alternativescpecification, Paper presented at 45th Congress of the European Regional Science Association,msterdam 2005
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu