BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lis Christian (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Analiza porównawcza poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego Polski na tle krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem paradygmatu gender equality
A Comparative Analysis of the Socio-Economic Development of Poland in Comparison with European Union Countries Including a Gender Equality Paradigm
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 148-156, bibliogr. 10 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Uogólniona miara odległości, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Rozwój społeczno-gospodarczy
Generalised distance measure, Equal rights for women and men, Social economic development
Note
rys., tab., streszcz., sum.
Country
Polska
Poland
Abstract
Celem artykułu jest ocena zróżnicowania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem paradygmatu gender equality. Zaprezentowano w nim w ocenie zróżnicowania poziomu rozwoju takie narzędzia wielowymiarowej analizy porównawczej, jak taksonomiczny miernik poziomu rozwoju (TMPR), uogólniona miara rozwoju (GDM) i analiza skupień. Autor po raz pierwszy w swoich badaniach porównawczych rozszerzył zakres analizy o istotne czynniki leżące w sferze zainteresowań tzw. gender mainstreaming. W artykule wykorzystano m.in. komponenty GEM (Gender Empowerment Measure) i GDI (Gender-related Development Index).(abstrakt oryginalny)

The assessment of differences in the level of socio-economic development of European Union countries is the main aim of this article. The author used a paradigm of gender equality in his comparative research for the very first time. Multidimensional comparison methods such as taxonomical development measure, generalised distance measure and cluster analysis are presented in the article. Essential indicators of the gender mainstreaming are incorporated into research of socio-economic development. Gender Empowerment Measure (GEM) and Gender-related Development Index (GDI) are used in the article as well.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Agenda 21: Earth Summit - The United Nations Programme of Action from Rio, United Nations Publications, 1993.
  2. Gender Equality and Equity, "A summary review of UNESCO's accomplishments since the Fourth World Conference on Women (Beijing 1995)", Unit for the Promotion of the Status of Women and Gender Equality, UNESCO 2000.
  3. Hellwig Z., Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", z. 4, Warszawa 1968.
  4. Human Development Report 2009, Overcoming Barriers: Human Mobility and Development, United Nations Development Programme, New York 2009.
  5. Our Common Future, "Report of the World Commission on Environment and Development", World Commission on Environment and Development, 1987.
  6. Published as Annex to General Assembly document A/42/427, Development and International Co-operation: Environment August 2, 1987.
  7. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006.
  8. Walesiak M., Problemy selekcji i ważenia zmiennych w zagadnieniach klasyfikacji, [w:] K. Jajuga, M.Walesiak (red.), Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Taksonomia 12, Wrocław 2005.
  9. Walesiak M., Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
  10. Zając K., Modele poziomu dobrobytu, [w:] J. Hozer (red.), Mikroekonometria w teorii i praktyce, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu