BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Zegarek-Dudzińska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pożądane kierunki zmian w zarządzaniu nieruchomościami miejskimi
Prospective Changes in Urbans Property Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 147-156, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Zarządzanie nieruchomościami
Real estate management
Note
summ.
Abstract
W ostatnim okresie rośnie rola administracji samorządowej w demokratycznym społeczeństwie. Jest ona postrzegana nie tylko przez pryzmat sprawnego gospodarza, ale również kreatora zmian organizacyjnych, przestrzennych i gospodarczych. Temu procesowi towarzyszy rozwój teorii związanych z zarządzaniem. Te teorie są wdrażane do praktyki samorządowej z różnym skutkiem. Zawsze chodzi o jak najkorzystniejszą alokację publicznych zasobów pieniądza (jak zwykle bardzo ograniczonych), jak również o budowanie w społeczeństwie poczucia dobrze zarządzanej wspólnoty terytorialnej, dającej jak największe korzyści zamieszkującemu społeczeństwu oraz prowadzącym działalność gospodarczą podmiotom. Zazwyczaj największym problemem związanym z niepowodzeniem wdrożeń jest problem mentalny"1 oraz problem związany z niewspółmiernie niskimi kompetencjami, wiedzą, umiejętnościami w dziedzinie zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego w stosunku do zakresu i rangi działań, które zostały powierzone do realizacji. Aglomeracje miejskie, jak również małe miasta coraz częściej spotykają się z problemem jak zagospodarować przestrzeń, ale również jak zarządzać posiadanymi nieruchomościami. Celem artykułu jest wskazanie na tendencje zmian w zakresie zarządzania nieruchomościami w miastach. (fragment tekstu)

The article shows the meaning of cooperation between municipality and scientists and branch analysts in the field of property management. Municipality has a big role in property management process. New trends in management, like effective, economic, and ethic management, can increase the value of the property and create strong position, compare to other municipalities. Role of this cooperation should be seen at preparing analyses, plans and options, how to manage and exploit the property. That shape of property management can increase effectiveness of municipality as well as the value of the property in the city. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Drucker P., Management Challenges for the 21st Cen tury, HarperCollins, New York 1999.
 2. Kalus S. (red.), Działalność rzeczoznawców majątkowych na rzecz gmin, VII Krajowa Konferencja Rzeczoznawców Majątkowych, OWN PAN, Poznań 1998.
 3. Jędrzejkowski P., Słojewski R., Wiland M., Wójcik A. (red.). Ewolucja planowania przestrzennego w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, ZOIU, Wrocław 2004.
 4. Filipiak B. (red.), Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego, DIFIN, Warszawa 2009.
 5. Hozer J. (red.), Nieruchomości i finansowanie inwestycji, IADiPG, Szczecin 2004.
 6. Kieżun W. (red.), O sprawną administrację publiczną, "lus el Lex" 2005, nr 3.
 7. Zróbek S. (red.). Procedury i negocjacje w gospodarowaniu i zarządzaniu nieruchomościami, IX Konferencja Naukowa, PDN, Poznań-Kiekrz 2001.
 8. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. nr 80, poz. 717.
 9. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. nr 16, poz. 95.
 10. Cymerman R. (red.), Współdziałanie rzeczoznawców majątkowych, urbanistów i gmin w procesie sporządzania i realizacji opracowań planistycznych, I Konferencja Naukowo-Techniczna PSRWN, PFSRM, Gdańsk 2001.
 11. Kucharska-Stasiak E. (red.), Zarządzanie Nieruchomościami, Valor. Łódź 2000.
 12. Zegarek M., Operat szacunkowy dotyczący określenia wartości nieruchomości Y, Szczecin 2007.
 13. Zarzecki D., Ocena wariantów postępowania względem działki Y, Szczecin 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu