BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurek Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Funkcje informacji a regulacyjna ocena działalności zakładów ubezpieczeń
Information Functions vs. Regulatory Assessment of Insurance Companies Performance
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 219-232, bibliogr. 18 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Informacja, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Ocena działalności przedsiębiorstwa
Information, Insurance company, Insurance companies, Performance evaluation of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeanalizowane zostały funkcje informacji przez pryzmat regulacyjnej oceny działalności zakładów ubezpieczeń. Realizacja funkcji społecznych (odwzorowania rzeczywistości, konsumpcyjnej, tworzenia zasobów wiedzy, sterowania, decyzyjnej), ekonomicznych (w tym najistotniejszej - funkcji zasobu ekonomicznego), jak również z punktu widzenia zarządzania organizacją (funkcje sterowania, informacyjna, modelowania) przesądza o stopniu wykorzystania dostępnej informacji. W aspekcie regulacyjnej oceny działalności zakładów ubezpieczeń informacje optymalne to takie, które potencjalnie mogą realizować wszystkie funkcje lub każdą funkcję z osobna w zależności od konkretnych potrzeb informacyjnych organu nadzoru. Analiza ujęć definiujących funkcje informacji pozwala na podsumowanie, z którego wynika, że większość spełnianych przez informację funkcji umożliwia dokonanie regulacyjnej oceny działalności zakładów ubezpieczeń oraz podejmowanie wszelkich stosownych decyzji wynikających z wykonywania praw i obowiązków nadzorczych. (abstrakt oryginalny)

The article provides an analysis of information functions in the perspective of regulatory assessment of insurance companies performance. The implementation of social functions (reflecting reality, consumption, creating knowledge resources, steering, decision making), economic (including the core one - an economic resource function), as well as from the point of view of organization management (steering, modeling, providing information) decides about the extent of utilizing available information. Regarding the aspect of regulatory assessment of insurance institutions performance, optimal information is understood as potentially capable of carrying out all functions, or every function separately, depending on information needs from a supervisory body. The analysis of approaches defining information functions allows for the conclusion that such functions facilitate conducting regulatory assessment of insurance institutions performance and taking up all due decisions resulting from applying supervisory powers and obligations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, Warszawa 2003.
 2. Cypryjański J., Możliwości szacowania wartości informacji ex ante a funkcje informacji w organizacji, http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/217.pdf.
 3. Flakiewicz W., Pojęcie informacji w technologii multimedialnej, SGH w Warszawie, Warszawa 2005.
 4. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 5. Forlicz S., Informacja w biznesie, PWE, Warszawa 2008.
 6. Górecki M., Informacje poufne na rynku kapitałowym: podstawowe problemy regulacji prawnej oraz pojęcie informacji poufnej i insidera, "Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego" 2007 nr 1.
 7. Gros U., System informacyjny w organizacji gospodarczej. Metody badania i ich ocena, PWE, Warszawa 1989.
 8. Jasieczko E., Jakość informacji - charakterystyka, http://mfiles.pl/pl/index.php/Jakość_informacji.
 9. Kuśmierczyk P., Czy poprawa informacji zawsze prowadzi do poprawy decyzji? Analiza kilku przypadków, [w:] Wpływ niedoskonałej wiedzy podmiotów i ich działalności informacyjnej na funkcjonowanie rynków i gospodarki, red. S. Forlicz, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1049, AE, Wrocław 2004.
 10. Lewandowski J., Zarządzanie, PWN, Warszawa 2000.
 11. Małachowski A., Niedzielska E., Zarys technologii komunikacji gospodarczej, AE, Wrocław 1994.
 12. Nowa encyklopedia powszechna PWN t.2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 13. Oleński J., Infrastruktura informacyjna państwa w globalnej gospodarce, Uniwersytet Warszawski WNE, Warszawa 2006.
 14. Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 15. Stefanowicz B., Informacja, SGH - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 16. Szapiro T., Informatyka gospodarcza, [w:] Encyklopedia biznesu t.1, red. W. Pomykało, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995.
 17. Unold J., Dynamika systemu informacyjnego organizacji a racjonalność adaptacyjna. Teoretyczno-metodologiczne podstawy nowego ujęcia zasady racjonalności, AE, Wrocław 2003.
 18. Unold J., System informacyjny a jakościowe ujęcie informacji, SWO - Systemy Wspomagania Organizacji, Prace Naukowe AE w Katowicach, Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu