BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folga Radosław (Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu)
Title
Dialog społeczny w kształtowaniu public relations Samorządu terytorialnego
The Social Dialogue in Local Government Public Relations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 157-166, rys., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Dialog społeczny, Relacje organizacja-otoczenie
Social dialogue, Organization-environment relations
Note
summ.
Abstract
We współczesnej młodej polskiej demokracji zmienia się rola pojedynczej jednostki społecznej, rola obywatela. Obserwujemy znaczny postęp w tworzeniu się świadomego społeczeństwa obywatelskiego, czyli takiego, które aktywnie uczestniczy w życiu publicznym, jest zaangażowane w debatę publiczną, żywo reaguje na problemy społeczne, jest świadome swoich praw, chce i umie je skutecznie egzekwować. Zmiany dotyczą różnych obszarów, a jednym z nich jest proces zarządzania publicznego. Powstają nowe formy demokracji jak na przykład demokracja uczestnicząca, określana również jako partycypacyjna2. Jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych metod zarządzania w sektorze publicznym, a dokładniej w administracji publicznej. Ogólnie mówiąc polega ona na włączaniu w proces decyzyjny zbiorowości lokalnej. Jedną z form demokracji uczestniczącej, a zarazem przejawem wzajemnych kontaktów między różnymi partnerami na różnych poziomach jest dialog społeczny. W artykule wyjaśniono rolę i znaczenie wiarygodnego dialogu społecznego jako jednego z podstawowych celów public relations w odniesieniu do samorządu terytorialnego. Tezą, jaką założono podejmując analizę zagadnienia, jest stwierdzenie, iż dialog społeczny ogrywa kluczową rolę w spełnianiu celów public relations podejmowanego w warunkach samorządu terytorialnego. Przyjęto tu zależność określającą wprost, iż im bardziej rozwijany dialog społeczny, tym cele PR spełnione są w większym stopniu. Artykuł powstał na podstawie analizy dostępnej w tej dziedzinie literatury oraz własnych doświadczeń zawodowych i obserwacji. (fragment tekstu)

The article relates to the problems of social dialogue undertaken by local government in the aspect of functioning public relations in the direction of positive reports with the local community. The essence of the social dialogue was introduced in the study as the forms of the participatory democracy, his conditions and features, philosophy public relations al the local government and the signification of the social communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, ASTRUM, Wrocław 2007.
  2. Drzycimski A. (red.), Public relations. Elementy wiedzy i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej, Warszawa 2006.
  3. Hausner J., (red.). Komunikacja i partycypacja społeczna, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 1999.
  4. Knecht K., Public relations w administracji publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2006.
  5. Kotler P., Lee N., Marketing w sektorze publicznym, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  6. Michałowski S., Mich W. (red.), Władza lokalna a media, Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2006.
  7. Olędzki J., Tworzydło D. (red.), Public relations, PWN, Warszawa 2006.
  8. Wójcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, PLACET, Warszawa 2005.
  9. Zawidzki M, Mazur S., Analiza instytucjonalna urzędu gminy. Przewodnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
  10. Zawicki M., Mazur S., Bober J. (red.), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kraków 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu