BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsiorek Ewa (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Planowanie budżetowe instrumentem determinującym efektywność wykorzystania środków publicznych
Budget Planning as an Instrument Determining Effectiveness of Public Resources' Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 177-184, rys., bibliogr. 7 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Planowanie budżetowe, Środki publiczne
Budget planning, Public funds
Abstract
Kazuistyczne warunki gospodarczo-społeczne wymagają sięgania po zaawansowane metody zarządzania posiadanymi zasobami. W sposób szczególnie wyważony, należy podchodzić do procesów planowania budżetowego w sektorze publicznym, gdzie następuje zderzenie wzrastających potrzeb społeczeństwa z ograniczonymi zasobami. Miarą sprawności zarządzania finansami jest najbardziej efektywne osiągnięcie założonego celu. Osiągnięcie zamierzonego celu natomiast wymaga wykonania określonych zadań oraz zastosowania określonych sposobów działań planistycznych. Prawnym, obligatoryjnym instrumentem służącym do osiągnięcia zamierzonych celów w jednostkach sektora finansów publicznych jest budżet, czyli wyrażony liczbowo program działań na dany rok budżetowy. W artykule przyjęto tezę, iż obecny system planowania budżetowego ogranicza możliwości wzrostu efektywności wykorzystania środków publicznych. Analizując obecny system, wskazano na działania, które mogłyby wpłynąć na poprawę jakości planowania, a w konsekwencji na wzrost efektywności wykorzystania środków publicznych. W odniesieniu do istotnych kategorii planowania budżetowego, skomentowano propozycje zawarte w przyjętym 17 października 2008 roku przez Radę Ministrów projekcie ustawy o finansach publicznych. (fragment tekstu)

Casuistic economic and social conditions demand to use advanced methods of resource management. In a special balanced way, we should treat budget planning processes in public sector where there is a crash between increasing society needs and limited resources. There is presented a thesis in the article that present budget planning system, as budget execution in local government subsector, restrict possibilities of improvement in effectiveness of public resource management. (fragment of text)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bartoszewicz A., Bartoszewicz S., Budżetowanie w samorządach, "Skarbnik i Finanse Publiczne" 2005, nr 5.
  2. Gaudemet P.M., Molinier J" Finanse Publiczne, PWE, Warszawa 2002.
  3. Jastrzębska M., Analiza kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wiatach 1999-2004 w świetle zmian systemu dochodów, "Finanse Komunalne" 2005, nr 9.
  4. Nowak E., Budżetowanie kosztów, CETT, Warszawa 2001.
  5. Ziółkowska W., Finanse publiczne. Teoria i zastosowania. WSB, Poznań 2005.
  6. Ustawa z 30.06.2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2005, nr 249, poz. 2104 ze zm.).
  7. http://www.mf.gov.pl/_files_/bip/bip_projekty_aktow_prawnych.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu