BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogut Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Podstawowe założenia koncepcyjne badania sprawozdań finansowych zgodnie z MSRF
The Basic Conceptual Regulations for Financial Reports Auditing in Line with MSFR
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 376-389, rys., bibliogr. 4 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Biegli rewidenci, Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF), Etyka zawodowa, Badanie sprawozdań finansowych
Authorized auditors, International Standards of Finance Revision, Professional ethics, Audit of financial statement
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem badania sprawozdań finansowych jest zwiększenie stopnia zaufania do nich ich użytkowników. Osiąga się to dzięki wyrażeniu przez biegłego rewidenta opinii na temat badanego sprawozdania finansowego. W przypadku większości ramowych założeń ogólnego przeznaczenia (np. MSSF, USGAAP, ustawa o rachunkowości) opinia dotyczy tego, czy sprawozdania finansowe prezentują rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach, lub przekazują rzetelny i jasny obraz zgodnie z ramowymi założeniami. Wyrażenie takiej opinii umożliwia biegłemu rewidentowi badanie przeprowadzone zgodnie z MSRF oraz przy respektowaniu odpowiednich wymogów etycznych. Opracowany na nowo MSRF 200 stanowi założenia koncepcyjne badania sprawozdań finansowych leżące u podstaw MSRF, które zostały przedstawione w treści artykułu. (abstrakt oryginalny)

The objective of financial reports verification is to increase the degree of trust in them by their users. It is obtained in the form of an auditor's opinion regarding the audited financial report. In the case of most frameworks, general regulations (e.g. IFRS, USGAAP, the Accounting Act) the opinion refers to assessing whether financial reports present all their crucial aspects in a reliable way, or show a reliable and transparent picture according to framework assumptions. Expressing such an opinion allows an auditor to perform the audit in line with IFRS and to respect due ethical requirements. The prepared new MSRF 200 constitutes conceptual regulations for financial reports auditing in line with basic IFRS, which were presented in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/30/WE z dnia 11 marca 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 81/53.
  2. Garstka M., Procedury badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej, CeDeWu, Warszawa 2009.
  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej i Kontroli Jakości, Tom I, tłumaczenie - SKwP i KIBR, Warszawa 2009.
  4. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, DzU 2009 nr 77, poz. 649.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu