BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zuchewicz Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości
Accounting Micropolicy in the Context of Accounting Macropolicy Instruments
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (4), 2010, nr 127, s. 390-403, tab., bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Zasady rachunkowości, Standardy rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Polityka rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Amerykańskie standardy rachunkowości
Accounting principles, Accounting standards, International Financial Reporting Standard, Accounting policy, International Accounting Standards (IAS), Generally Accepted Accounting Principless (GAAP)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Model rachunkowości i sprawozdawczości finansowej w danym państwie oraz pewne wzorce do przymusowego bądź dobrowolnego stosowania ustala makropolityka rachunkowości. Jednak w określonych sytuacjach unormowania te zezwalają na wybór sposobów postępowania w prowadzeniu rachunkowości w ramach mikropolityki rachunkowości jednostki gospodarczej. Ze względu na fakt, iż obecnie wszystkie procesy gospodarcze są ze sobą ściśle powiązane, co sprawia, że decyzje ekonomiczne podejmowane w jednej części świata bezpośrednio przekładają się na skutki w innej, znacznie oddalonej, istotna jest znajomość nie tylko regulacji rachunkowości o zasięgu światowym, regionalnym czy krajowym, ale również znajomość praw wyborów w rachunkowości, dokonywanych przez jednostki gospodarcze funkcjonujące na międzynarodowym rynku. (abstrakt oryginalny)

The models of accounting and financial reporting in a given country, as well as some patterns for obligatory or voluntary application, are determined by accounting macropolicy. However, in certain situations these regulations allow for the selection of procedures in performing accounting activities within the framework of accounting micropolicy in a given economic unit. However, at present all economic processes are closely interrelated with each other, which results in the situation that economic decisions taken in one part of the world directly influence the results obtained in the other, even though quite distant. Therefore it is crucial to have the knowledge of not only global, regional or national accounting regulations, but also the awareness of options in accounting procedures performed by economic units functioning at an international market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Politechnika Częstochowska, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.
 2. FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY 2000.
 3. Gottlieb M., Księgowość i naliczanie podatków w małych i średnich przedsiębiorstwach w USA, "Rachunkowość" 1997 nr 10.
 4. Kamiński R., Polityka bilansowa a ocena działalności przedsiębiorstwa, Ars Boni et Aequi, Poznań 2003.
 5. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tom I, MSR 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, tomy I i II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 7. Sawicki K., Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny i zastosowania, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 57, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.
 8. Statement of Financial Accounting Conceps No 1, par. 34, FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY 2000.
 9. Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 10. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jednolity: DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 11. Winiarska K., Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości, [w:] Rachunkowość zaawansowana, red. K. Winiarska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 12. Zuchewicz J., Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych, [w:] Nauki o Finansach 1, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, UE, Wrocław 2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu