BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foltyn-Zarychta Monika (University of Economics in Katowice, Poland)
Title
Compensating Surplus and Equivalent Surplus in Long-Term Public Investment Effects Valuation
Nadwyżka kompensująca i nadwyżka ekwiwalentna w wycenie długoterminowych efektów inwestycji publicznych
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 28-42, rys., bibliogr. 25 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Inwestycje publiczne, Dobra publiczne, Ocena efektywności inwestycji
Public investment, Public goods, Evaluation of investment efficiency
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efekty inwestycji zmieniających dobro publiczne, które oddziałują na przestrzeni kliku pokoleń, napotykają na szereg trudności w procesie oceny efektywności tego rodzaju projektów. Wykorzystanie miar nadwyżki kompensującej i ekwiwalentnej do oszacowania pieniężnej wartości zmian w dobrach publicznych w perspektywie międzygeneracyjnej wymaga powiązania aspektów czysto ekonomicznych z jednym z podejść etycznych definiujących zakres praw przypisanych obecnemu bądź przyszłemu pokoleniu. Przyjęcie jednej ze zidentyfikowanych reguł etycznych określa w istotny sposób zakres wyceny efektu o charakterze międzygeneracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The effects of investments changing public goods that influence many generations, meet various obstacles in the appraisal process of such projects. The use of contingent and equivalent surpluses for public good changes valuation in the intergenerational perspective involves establishing the connection between purely economic assessment and some of ethical approaches that define the assignment of rights to the contemporary or future generations. When one of the ethical rules is assumed, it significantly influences the definition of the scope of intergenerational effect valuation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. A Primer on Nonmarket Valuation, ed. P.A. Champ, K.J. Boyle, T.C. Brown, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 2003.
 2. Boardman A.E., Greenberg D.H., Vining A.R., Weimer D.L., Cost-Benefit Analysis. Concepts and Practice, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey 2001.
 3. Campbell H., Brown R., Benefit-Cost Analysis. Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 4. Connelly J., Smith G., Politics and the Environment. From Theory to Practice, Routledge, Florence 1999.
 5. Contemporary Moral Problems, ed. J.E. White, Thomson Wadsworth, Belmont, CA 2009.
 6. Determining the Value of Non-marketed Goods, ed. R.J. Kopp, W.W. Pommerehne, N. Schwarz, Kluwer Academic Publishers, Boston/Dordrecht/London 1997.
 7. Foltyn-Zarychta M., Analiza kosztów-korzyści w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2008.
 8. Foltyn-Zarychta M., Efekty międzygeneracyjne - etyczne aspekty dyskontowania, [w:] Inwestycje. Wybrane zagadnienia, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot, nr 1/1 2010.
 9. Garrod G., Willis K.G., Economic Valuation of Environment: Methods and Case Studies, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 1999.
 10. Guidelines for Preparing Economic Analyses, U.S. Environmental Protection Agency, September 2000, www.epa.gov.
 11. Handbook of Intergenerational Justice, ed. J.C. Tremmel, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006.
 12. Hausman D.M., McPherson M.S., Economic Analysis, Moral Philosophy, and Public Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
 13. Light A., Environmental Ethics, [in:] A Companion to Applied Ethics, ed. R.G. Frey, C. Heath Wellman, Blackwell Publishing, http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode?id=g9781405133456_chunk_g978140513345649, 2005.
 14. Londero E.H., Shadow Prices for Project Appraisal, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2003.
 15. Mishan E.J., Quah E., Cost-Benefit Analysis, Routledge, London and New York, 2007.
 16. Opaluch J.J., Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, [in:] Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson, J. Śleszyński, Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 17. Pearce D.W., Turner R., Economics of Natural Resources and the Environment, BPCC Wheatons Ltd., Exeter 1990.
 18. Pearce D., Barbier E.B., Blueprint for a Sustainable Economy, Earthscan, London 2000.
 19. Perman R., Ma Y., McGilvray J., Common M., Natural Resource and Environmental Economics, Pearson Education Limited, Harlow 2003.
 20. Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
 21. Spash C.L., Greenhouse Economics. Value and Ethics, Routlegde, London and New York 2002.
 22. Spash C.L., Hanley N., Cost-Benefit Analysis and the Environment, Edward Elgar, Aldershot 1994.
 23. Stiglitz J.E., Discount Rates: The Rate of Discount for Benefit-Cost Analysis and the Theory of the Second Best, [in:] Cost-Benefit Analysis, ed. R. Layard, S. Glaister, Cambridge University Press, Cambridge 1994.
 24. Wolf C., Intergenerational Justice, [in:] A Companion to Applied Ethics, ed. R.G. Frey, Ch.H. Wellman, Blackwell Publishing, http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode?id=g9781405133456_chunk_g978140513345623 2005.
 25. Zerbe Jr. R.O., Bellas A.S., A Primer for Benefit-Cost Analysis, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton 2006.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu