BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (University of Gdansk, Poland)
Title
Intellectual Capital towards Credit Risk Management - Dilemmas
Kapitał intelektualny a zarządzanie ryzykiem kredytowym - dylematy
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauki o Finansach (5), 2010, nr 138, s. 55-70, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Financial Sciences
Keyword
Kapitał intelektualny, Zarządzanie ryzykiem, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Ryzyko kredytowe
Intellectual capital, Risk management, Intellectual capital management, Credit risk
Note
streszcz., summ.
Abstract
W nowej rzeczywistości gospodarczej, opartej głównie na integracji i globalizacji rynków finansowych, banki zmuszone są do poszukiwania sposobów dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w banku jest jednym ze sposobów by osiągnąć ten cel. Identyfikacja możliwego procesu zarządzania kapitałem intelektualnym w banku poprzez określenie wymiarów ukrytego potencjału, dobór wskaźników do pomiaru, a także metod wspomagających jego wykorzystanie i rozwój są podstawą do osiągnięcia założonych celów. Istotnym elementem kapitału intelektualnego w banku jest kapitał ludzki, który w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym ma duże znaczenie. (abstrakt oryginalny)

In the new economic reality, based mainly on integration and globalization of financial markets, banks are forced to seek ways of gaining competitive edge. The management of this capital in a bank is a certain method to succeed in this area. The identification of possible intellectual capital management processes in a bank by defining hidden potential, selection of measurement indicators and methods supporting its utilization and development - all of them are fundamental to achieve established aims. The essential element of intellectual capital in a bank is human capital which has great importance in the credit risk management process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barney J.B., Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Addison-Wesley, New York 1997.
 2. Dudycz T., Wpływ kapitału intelektualnego na wzrost wartości przedsiębiorstwa, [in:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, red. T. Jajuga, W. Pluta, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 3. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. PWN, Warszawa 2001.
 4. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym: koncepcje i praktyka, ODiDK, Gdańsk 2002.
 5. Luthy D.H., Intellectual Capital And Its Measurement, access: February 2009, http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp.
 6. Michałków I., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, [in:] Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach, red. K. Piotrowski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie, Warszawa 2002.
 7. Pietkiewicz E., Kałużny S., Bankowcy i dobre obyczaje, Wyd. Centrum Kreowania Liderów, Warszawa 1993.
 8. Serafin K., Rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy, [in:] Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 9. Sopińska A., Istota kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, [in:] Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.
 10. Sopińska A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, Zeszyt Naukowy SGH No. 76, Warszawa 2007.
 11. Stefański A., Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 2007.
 12. Studium bankowości, tom I, red. R. Wierzba, Wyd. Gdańskiej Akademii Bankowej, Gdańsk 1998.
 13. Subramaniam M., Youndt M.A., The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities, "Academy of Management Journal" 2005, Vol. 48, No 3.
 14. Sveiby K.E., Methods for Measuring Intangible Assets, access: November 2009, http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.
 15. Zarządzanie wiedzą w Polsce, Raport KPMG, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
2080-5993
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu