BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztemberg-Lewandowska Mirosława (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Poziom edukacji w Europie z wykorzystaniem modelu krzywych rozwojowych
The Level of Education in Europe with the Use of Latent Growth Model
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 193-203, bibliogr. 5 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Edukacja, Wskaźnik skolaryzacji, Poziom edukacji
Education, Gross Enrollment Ratio (GER), Level of education
Note
streszcz., sum.
Country
Europa
Europe
Abstract
SEM - inaczej nazywane LISREL - są ogólną, głównie liniową, wielowymiarową techniką statystyczną. Jest ona bardziej konfirmacyjna niż eksploracyjna, czyli wykorzystuje się ją do sprawdzania dopasowania określonego modelu do danych, a nie do budowy pasującego modelu. Jednym ze złożonych modeli strukturalnych jest model krzywych rozwojowych, który służy do analizy zmiany wartości poszczególnych zmiennych w czasie. Celem artykułu jest analiza procesu zmian w poziomie edukacji państw europejskich z wykorzystaniem krzywych rozwojowych. Interesujące jest też usytuowanie Polski na tle Europy. Walor pracy polega na wykorzystaniu modeli równań strukturalnych do budowy latentnych krzywych rozwojowych opisanych nie tylko funkcją liniową, wielomianową, ale także wykładniczą.(abstrakt oryginalny)

SEM which in other words is called LISREL, is a general, mainly linear, multidimensional statistical technique. It is more confirmation than exploratory, it means that it is used to check if a certain model is suitable for data, not to the building of an appropriate model. One of the complex structural models is a latent growth model, which aim is to analyze the change of values of a particular variable in time. This model assumes that the change is a continuous process characterized by variables which realizations differ among the objects. The aim of this article is the analysis of the changes process in the level of European countries' education with using latent growth. An interesting thing is also to show Poland against a background of Europe. The advantage of the work lies in the use of structural equation models in order to build the latent growth described by not only linear and multidimensional function, but also an exponential one.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Konarski R., Analiza zmiany z zastosowaniem analizy latentnych krzywych rozwojowych, "ASK. Społeczeństwo. Badania. Metody" 2004, nr 13, s. 87-120.
  2. Konarski R., Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  3. Mueller R.O., Basic Principles of Structural Equation Modeling, An Introduction to LISREL and EQS, Springer, New York 1996.
  4. Sztemberg-Lewandowska M., Analiza czynnikowa w badaniach marketingowych, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2008. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/database.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu