BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiecki Marek (Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawia II)
Title
Jakość jako kryterium nowoczesności administracji publicznej
The Quality as the Criterion of the Modernity of the Public Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 45, s. 331-339, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Issue title
Nowoczesna administracja publiczna
Keyword
Jakość, Administracja publiczna
Quality, Public administration
Note
summ.
Abstract
Większość badań, opracowań naukowych będących ich wynikiem, sprowadza się do rozłącznego traktowania funkcjonowania przedsiębiorstw i administracji publicznej. Przedsiębiorstwa badane są w różnym aspekcie - głównie przez przedstawicieli nauk ekonomicznych (ekonomii, nauk o zarządzaniu), a także psychologów, socjologów, prawników, przedstawicieli nauk technicznych, pedagogicznych i innych. Wielość badań powoduje, że możemy mówić o różnych teoriach, modelach funkcjonowania przedsiębiorstw - w tym teoriach, modelach zarządzania nimi. Badania związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw obejmują ich wnętrze, a także otoczenie bliższe i dalsze. Jeśli chodzi o otoczenie bliższe i dalsze, najczęściej przedmiotem badań są wzajemne relacje z klientami, konkurentami, dostawcami, mediami, jak również postęp technologiczny. Rzadziej przedmiotem badań są instytucje publiczne stanowiące otoczenie instytucjonalne przedsiębiorstw - tworzące prawo krajowe, lokalne normujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej, egzekwujące realizacje tego prawa. A więc w mniejszym lub większym stopniu wpływające na swobodę funkcjonowania przedsiębiorstw. Instytucje te także tworzą warunki do ich funkcjonowania - stymulujące lub hamujące działalność gospodarczą (produkcyjną, usługową, mieszaną). (fragment tekstu)

The article refers qualities in the management in the public administration. The article contains characteristic guilds of the management in the business and the public administration. The article contains advices what must be made so that the quality of activities of the public administration be higher. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bank J., Zarządzanie przez jakość, Gebethner i Spółka, Warszawa 1996.
 2. Cholewicka-Goździk K., Kompleksowa ocena jakości, PWN, Warszawa 1984.
 3. Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., Marketing usług, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 4. Ducker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza S.A., Warszawa 2000.
 5. Gaster L., Squires A., Providing quality in the public sector, Open University Press, UK 2003.
 6. Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004.
 7. Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 2006.
 8. Kożuch B., Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Placet, Warszawa 2004.
 9. Lisiecki M., Jakość w zarządzaniu bezpieczeństwem obywateli, KUL, Lublin 2009.
 10. Misiuk A., O kształt polskiej Policji w świetle wypowiedzi i myśli komendantów głównych Policji w latach 1990-2007, [w:] M. Lisiecki, M. Raczkowska-Lipińska (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem w Unii Europejskiej wobec globalnych zagrożeń, WSGE, Józefów 2008.
 11. Skrzypek E., Jakość i efektywność, UMCS, Lublin 2000.
 12. Sudoł S., Zarządzanie jako dyscyplina naukowa. Charakterystyczne cechy nauk o zarządzaniu, "Master of Business Administration" 2007, nr 5 (88).
 13. Trzcińska W., Mierniki oceny efektywności pracy Policji, [w:] A. Letkiewicz, W. Pływaczewski (red.), Policja Europy XXI wieku - w kierunku jakości, WSPol., Szczytno 2003.
 14. Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu